El muntatge de carpetes remotes durant els inicis de sessió es fa mitjançant el pam_mount. Durant l'execució de lxautocfg es fa una mínima configuració del pam_mount que inclou el muntatge de la carpeta personal de l'usuari i d'una carpeta compartida anomenada scripts (la utilització d'aquesta carpeta s'explica al següent apartat).
Si hom vol ampliar o modificar la configuració de pam_mount és necessari editar el seu fitxer de configuració /etc/security/pam_mount.conf.xml  màquina a màquina o bé, emplenar la següent sol·licitud posant al camp assumpte "Ajuda per integrar un PC d'aula al domini - Muntatge carpetes", si voleu que des del Servei de suport tècnic us ajudem a crear i a distribuir el fitxer pam_mount.conf.xml a totes les màquines integrades al domini del centre.

 

Si realitzau la sol·licitud des del Servei TIE distribuirem el pam_mount.conf.xml a totes les màquines integrades al domini del centre i serà la versió que usaran el PC encara que posteriorment el coordinador el modifiqui (només versions amb desplegament de puppet. la versió Ubuntu 18.04 no inclou el puppet per incompatibilitat)

 

Cas de xarxes amb servidors Windows 2003 o Zentyal

En el bloc final d'aquest fitxer es troben les opcions recomanades per a les xarxes del centre. Aquestes opcions es mostren a continuació:

<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="%(USER)" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" />
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="scripts" mountpoint="~/scripts" options="dir_mode=0500,file_mode=0500,iocharset=utf8" /> 
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="%(USER)$" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" />  
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="professorat" mountpoint="~/I" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" /> 
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="informacions" mountpoint="~/I" options="dir_mode=0500,file_mode=0400,iocharset=utf8" />

 *Nota: en les versions ubuntu 14.04 i ubuntu 16.04 no funciona el muntatge de les carpetes si s'especifica el grup de pertinença al començament de la línia, per això hem llevat sgrp="nom_grup" del començament de les dues darreres línies del exemple anterior.

 *Nota2: si disposau d'un servidor de domini Windows 2003, s'haurà d'afegir un camp al final de les línies per tal de solucionar la incompatibilitat de les versions de samba del servidor Windows i de l'ordinador ubuntu. En aquest article s'explica com fer-ho: http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/problemes-i-solucions/440-ordinador-amb-ubuntu-16-04-tarda-molt-de-temps-en-iniciar-sessio-en-el-domini

Cas de xarxes amb servidor Samba

Per a què les carpetes es muntin automàticament al servidor samba hem d'afegir la línia següent:

<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="dades" mountpoint="~/S" options="uid=%(USERUID),dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8"/>

*Nota: Si volem que es munti automàticament una carpeta "scripts", que ens servirà per poder introduir els scripts d'inici i tancament de sessió, haurem de crear la carpeta "scripts" dins la unitat "S" del servidor i haurem d'introduir la línia següent a l'arxiu dels equips:

<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="dades/scripts" mountpoint="~/scripts" options="uid=%(USERUID),dir_mode=0500,file_mode=0500,iocharset=utf8"/>