Aquesta proposta tècnica és refereix al nou equipament provinent del Pla de Modernització Educativa i de com quedarà aquest, conjuntat amb la xarxa que ja hi ha a cadascun dels centres.
L'equipament nou consta de:

 • una màquina de virtualització, també anomenada servidor VMWare, que contendrà inicialment dos servidors virtuals, d'una banda un servidor de configuracions i de l'altra un proxy-caché, però que en pot contenir més (com ara un balancejador de càrrega, etc.)
 • una instal·lació d'equipament Wi-Fi
 • equips ultraportàtils per a l'alumnat
 • conjunt/s de pissarra digital + projector + ordinador d'aula per a ús del professorat

Servidor

Es tracta d'una màquina de virtualització. Inicialment conté dos servidors virtuals (i, eventualment, el tercer descrit):

 • un proxy-caché, que permetrà
  • actuar com a tal per a tots els ordinadors de la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, augmentant la velocitat que percep l'usuari
  • filtrar continguts de la navegació web. És una solució basada en programari lliure (squid/squidguard) que dóna una certa seguretat en la navegació per internet des de les aules, ja que amb ell el professorat pot tallar completament l’accés a internet o bé permetre només la navegació en un conjunt restringit de pàgines web
 • un servidor de configuracions, gestionat pel servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a centres, que permetrà la gestió remota de l'equipament, per exemple:
  • configurar el programa de gestió d'aula
  • que es planifiquin (per part del Servei d'Informàtica Educativa) descàrregues voluminoses a transferir en horari nocturn
  • que es planifiquin instal·lacions automàtiques de nous programes als ultraportàtils
 • Un balancejador de càrrega gestionat pel Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres que permetrà:
  • Distribuir les comunicacions entre els diversos routers que disposi un centre.
  • Mantenir les comunicacions d'un centre davant fallides d'una línia o d'un router.

Equipament Wi-Fi

Per aconseguir la cobertura Wi-Fi completa es dotarà cada centre de diversos punts d’accés Wi-Fi (o AP, de l’anglès Access Point), que s’ubicaran als passadissos, així com d’un o varis switch especials que s’instal·laran al rack/s (armari de connexions) del centre. Aquests nous switch interconnecten els punts d’accés i alhora tot el conjunt inalàmbric amb la resta de la xarxa del centre. Utilitzaran les darreres IP del rang 10.216.*.*

Els switch Wi-Fi (Cisco Catalyst 3560) estan gestionats completament pel Servei d'Informàtica Educativa. Cal assenyalar que totes les boques tenen una funció concreta i determinada.

Per exemple, les boques a les quals hi estan connectats els punts d'accés subministren alimentació elèctrica a aquests AP i, en conseqüència, no poden ser utilitzades per cap altra finalitat. Tampoc funcionarien els punts d'accés si es connectassin a altres boques no preparades específicament.


Pel que fa als punts d’accés Wi-Fi, hem de remarcar que aquests dispositius també seran gestionats de manera centralitzada des de la Conselleria, descarregant així els centres de tasques de configuració i manteniment

A la figura següent es pot apreciar la integració de la màquina VMWare i la nova xarxa Wi-Fi amb la xarxa ja existent del centre:

Xarxipelag_WiFi_i_vmware

Si disposau d'altres ordinadors, apart dels corresponents a la dotació del Pla de Modernització Educativa Xarxipèlag 2.0 (a aquests no s'ha de fer res, en arrencar ja es connectaran automàticament a la xarxa), que vulgueu connectar sense fils a aquesta xarxa, consultau els articles que hem publicat sobre com fer-ho en els sistemes Windows  i Ubuntu.

Ultraportàtils

Es tracta d'equips amb Ubuntu i Windows 7 preinstal·lats (l'usuari tria executar un o l'altre a l'arrencada), per a ús individual de l'alumnat. Amb l'Ubuntu funcionarà correctament la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0 (la xarxa Wi-Fi amb gestió centralitzada per part de la Conselleria), és a dir que, automàticament i sense necessitat de cap configuració addicional, els equips es connectaran a la xarxa. En canvi el Windows 7 no inclou amb el sistema operatiu el programari necessari per connectar a la Wi-Fi Xarxipèlag 2.0
El professorat, des del seu ordinador d'aula, podrà veure i gestionar aquests ordinadors dels alumnes.
Per altra banda hem de destacar que, encara que aquests ultraportàtils no s'integrin al domini del centre (recomanam no integrar-los al domini), els alumnes podran tenir accés al servidor per mitjà d'una carpeta que apareixerà als seus ultraportàtils.

Al Linux Ubuntu d'aquests ultraportàtils la Conselleria hi ha afegit un conjunt de programari educatiu i l'ha personalitzat en determinats aspectes (pantalla d'inici, per exemple).

Hem publicat l'article Ubuntu Live Xarxipèlag a disposició dels centres per si qualque centre vol instal·lar l'Ubuntu a més ordenadors del centre.

Per altra banda, cada aula on van adreçats aquests ultraportàtils disposarà d'un carretó per emmagatzemar els portàtils i per carregar-ne les bateries. Consultau l'apartat Carretons d'aquest web on trobareu indicacions útils (muntatge i funcionament, recomanacions d'ús, ...)

Pissarra Digital + Projector + PC d'aula

Del conjunt format per PDI (pissarra digital interactiva) + projector + PC d'aula amb altaveus (per a ús del professorat), conjunt que anomenam Aula Digital, es va distribuir un per a cada aula de les contemplades al Pla de Modernització Educativa (hi ha publicat un document informatiu corresponent a les actuacions que es varen realitzar).
Sempre que sigui possible, hauríeu de connectar per cable el PC d'aula a la xarxa. El PC d'aula ve amb arrencada dual (Ubuntu / Windows 7), igual com als ultraportàtils però, a diferència d'aquests, el podeu integrar al domini del centre.