Amb l'objectiu de millorar considerablement el rendiment i d'aquesta manera allargar la vida útil dels PCs Dell Optiplex 790 distribuïts amb els contractes CONTR 2011 507 i CONTR 2011 717 es procediran a realitzar les següents millores a tots els centres que ho sol·licitin:

 • Substitució HD per un disc SSD de 256GB.
 • Ampliació de 2GB de memòria RAM, els equips passaran a tenir 4GB de RAM.
 • Substitució preventiva pila BIOS.
 • Instal·lació de la darrera versió homologada pel Servei TIE del SO Linux Ubuntu 16.04, versió educativa.
Cal tenir en compte:

El nou disc SSD durà instal·lat exclusivament un Linux Ubuntu 16.04, amb la qual cosa els equips deixaran de tenir disponible el windows 7 professional distribuït inicialment amb aquests contractes. Fem notar que Microsoft va anunciar el passat 14 de gener de 2020 la finalització del suport per al sistema operatiu Windows 7, amb conseqüència deixa de ser un sistema homologat als centres educatius al no disposar d'actualitzacions de programari ni de seguretat.

L'empresa encarregada de les actualitzacions de maquinari acordarà la data d'intervenció amb el centre. El centre facilitarà en tot moment la feina dels tècnics així com supervisarà que els equips s'han actualitzat correctament i queden operatius.

El dies anteriors a la intervenció, els usuaris dels equips a actualitzar, o bé el TIC del centre, hauran d'efectuar una còpia de seguretat de les dades que desitgin mantenir. La conservació i posterior restauració d'aquestes dades serà en tot moment responsabilitat del centre o dels usuaris a qui pertanyen. Aquesta tasca s'ha de tenir enllestida prèvia a la data d'intervenció acordada amb el tècnic extern.

El tècnic extern responsable de l'actualització dels PCs  deixarà els equips operatius amb el sistema operatiu Linux Ubuntu 16.04 homologat pel Servei TIE, a més de substituir el maquinari abans esmentat també realitzarà les següents tasques bàsiques de configuració: tcp/ip, hostname, puppet, verificació funcionament amb PDI aula.

NOTA: Per poder efectuar aquesta intervenció es requereix la presència al centre del Coordinador TIC, qui haurà d'indicar al tècnic extern la ubicació dels equips a actualitzar així com efectuar les verificacions de funcionament corresponents.

 

Com demanar-ho:

Els centres interessats amb aquesta actualització de maquinari  la  sol·licitaran mitjançant el formulari de  Consultes i propostes al Servei TIE. A l'hora de fer la petició es seguiran les següents indicacions:

 • Els equips hauran d'estar operatius i en servei, l'actualització de maquinari NO es realitzarà a equips avariats.
 • Al camp "Breu Descripció" posareu: Actualització maquinari als PCs Dell Optiplex 790 dels contractes CONTR 2011 507 i CONTR 2011 717
 • Al camp "Correu electrònic de contacte" Fareu servir el correu oficial del centre «nomCentre@educaib.eu» o bé el correu de Coordinació TIC «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu»
 • Al camp "Descripció de la consulta/proposta" posareu la relació dels equips a actualitzar, per cada equip s'indicarà ubicació, per exemple:
  • Aula 2
  • Aula Informàtica 1
  • ..........

IMPORTANT: Recordau que si teniu qualque equip avariat d'aquest contracte podeu sol·licitar la seva reparació fent servir el procediment de peticions de suport al CAU d'Educació.