Imprimeix
Categoria: Actualitzacions i millores maquinari
Vist: 7592

Amb l'objectiu de millorar considerablement el rendiment i d'aquesta manera allargar la vida útil dels PCs Dell Optiplex 790 distribuïts amb els contractes CONTR 2011 507 i CONTR 2011 717 es procediran a realitzar les següents millores a tots els centres que ho sol·licitin:

Cal tenir en compte:

El nou disc SSD durà instal·lat exclusivament un Linux Ubuntu 16.04, amb la qual cosa els equips deixaran de tenir disponible el windows 7 professional distribuït inicialment amb aquests contractes. Fem notar que Microsoft va anunciar el passat 14 de gener de 2020 la finalització del suport per al sistema operatiu Windows 7, amb conseqüència deixa de ser un sistema homologat als centres educatius al no disposar d'actualitzacions de programari ni de seguretat.

L'empresa encarregada de les actualitzacions de maquinari acordarà la data d'intervenció amb el centre. El centre facilitarà en tot moment la feina dels tècnics així com supervisarà que els equips s'han actualitzat correctament i queden operatius.

El dies anteriors a la intervenció, els usuaris dels equips a actualitzar, o bé el TIC del centre, hauran d'efectuar una còpia de seguretat de les dades que desitgin mantenir. La conservació i posterior restauració d'aquestes dades serà en tot moment responsabilitat del centre o dels usuaris a qui pertanyen. Aquesta tasca s'ha de tenir enllestida prèvia a la data d'intervenció acordada amb el tècnic extern.

El tècnic extern responsable de l'actualització dels PCs  deixarà els equips operatius amb el sistema operatiu Linux Ubuntu 16.04 homologat pel Servei TIE, a més de substituir el maquinari abans esmentat també realitzarà les següents tasques bàsiques de configuració: tcp/ip, hostname, puppet, verificació funcionament amb PDI aula.

NOTA: Per poder efectuar aquesta intervenció es requereix la presència al centre del Coordinador TIC, qui haurà d'indicar al tècnic extern la ubicació dels equips a actualitzar així com efectuar les verificacions de funcionament corresponents.

 

Com demanar-ho:

Els centres interessats amb aquesta actualització de maquinari  la  sol·licitaran mitjançant el formulari de  Consultes i propostes al Servei TIE. A l'hora de fer la petició es seguiran les següents indicacions:

IMPORTANT: Recordau que si teniu qualque equip avariat d'aquest contracte podeu sol·licitar la seva reparació fent servir el procediment de peticions de suport al CAU d'Educació.