Els centres que iniciïn la tramitació d'un contracte basat en l'Acord Marc 2020/1 de "Subministrament de dispositius portàtils i ordinadors per a centres educatius no universitaris de les Illes Balears", han de sol·licitar el vistiplau previ de la Conselleria emplenant el formulari de més avall i en el qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Si l'import total del contracte, sense IVA, és inferior a 15.000 €

  1. El FULL DE COMANDA signat i segellat corresponent al lot dels equipaments que es volen adquirir. 

Per generar el FULL DE COMANDA s'ha de descarregar el full de càlcul corresponent que es pot trobar a l'article "Fulls de càlcul per comparar pressuposts i generar el full de comanda en un contracte basat en l'Acord Marc AM 2020/1" en aquest mateix lloc web.

  1.  En els casos dels lots 5 i 8, si el centre requereix un equipament més especial (com per exemple, algunes aules específiques en centres de Formació Professional) i vol tenir en compte els rendiments dels equips, i no únicament el preu, per adjudicar la comanda, caldrà també adjuntar un informe motivat argumentant la necessitat d'aquesta decisió.

És recomanable:

  1. Una memòria justificativa sobre la necessitat d'adjudicar un contracte basat en aquest acord marc.

Podeu trobar un model d’aquest document a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2020/1" de la secció "Acord Marc 2020/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es.

  1. Un certificat acreditatiu de la disponibilitat dels fons necessaris.

Podeu trobar un model d’aquest document a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2020/1" de la secció "Acord Marc 2020/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es.

b) Si l'import total del contracte, sense IVA, és igual o superior a 15.000 €

  1. EFULL DE COMANDA signat i segellat corresponent al lot dels equipaments que es volen adquirir. 

Per generar el FULL DE COMANDA s'ha de descarregar el full de càlcul corresponent que es pot trobar a l'article "Fulls de càlcul per comparar pressuposts i generar el full de comanda en un contracte basat en l'Acord Marc AM 2020/1" en aquest mateix lloc web.

  1. En els casos dels lots 5 i 8, si el centre requereix un equipament més especial (com per exemple, algunes aules específiques en centres de Formació Professional) i, per adjudicar el contracte, vol tenir en compte els rendiments dels equips, i no únicament el preu, caldrà també adjuntar un informe motivat argumentant la necessitat d'aquesta decisió.

  2. Una memòrica justificativa sobre la necessitat d'adjudicar un contracte basat en aquest acord marc.

Podeu trobar un model d’aquest document a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2020/1" de la secció "Acord Marc 2020/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es).

  1. Un certificat acreditatiu de la disponibilitat dels fons necessaris.

Podeu trobar un model d’aquest document a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2020/1" de la secció "Acord Marc 2020/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es).

MOLT IMPORTANT:
una vegada emplenat i enviat el formulari, el sistema us contestarà, per correu electrònic, informant que s'ha rebut aquesta tramitació d'inici i retornarà un número de TICKET (RT) que caldrà guardar, ja que aquesta referència se sol·licitarà en el tràmit de tancament de l'expedient:

"Recepció i pagament d'un contracte basat en l'Acord Marc 2020/1".