ucma El Projecte UCMA 2013-2014 (Ús de Continguts Multimèdia a les Aules) preveu l'accés, per part de l'alumnat, a llibres i continguts digitals de pagament des de l'Aula Virtual (plataforma Moodle) proveïda per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

 

Per tal que els llibres i continguts digitals de pagament siguin accessibles, és necessari, primer de tot, la instal·lació d'un component —anomenat Marsupial— a l'aula virtual del centre. Per aquest motiu, cal que el coordinador de l'Aula Virtual del centre empleni i enviï el següent formulari per sol·licitar la instal·lació de dit component a la seva Aula Virtual.

 

Durant el present curs 2013-2014, els 25 centres que desenvolupen el projecte UCMA ja tenen insta·lat per defecte el component Marsupial a la seva Aula Virtual.

 

GUIA RÀPIDA

Una vegada instal·lat el component Marsupial a l'Aula Virtual del centre, els passos per poder utilitzar aquest servei per part del coordinador AV són els següents:

  • Donar d'alta el proveïdor de continguts des de l'apartat Recursos remots > Proveïdors > Administra proveïdors del bloc > Administració del lloc. Aquest pas s'ha d'executar després d'activar el servei i cada cop que el centre contracti un proveïdor de continguts nou.
  • Descarregar l'estructura de llibres de cada proveïdor de continguts, fent clic sobre el seu nom des de l'opció Recursos remots > Continguts > Llista de proveïdors > Nom proveïdor del bloc d'Administració del lloc. En fer-ho s'actualitzarà la llista de llibres disponibles.
  • Donar d'alta les credencials de l'alumnat al Moodle mitjançant un fitxer CSV o de forma manual.

A partir d'aquest moment, el professorat  podrà afegir activitats de tipus "SCORM remot" i/o "Contingut remot" per accedir als llibres contractats. Cada proveïdor de continguts incorpora, com a mínim, llibres a un dels dos tipus d'activitats (SCORM remot o Contingut remot). A més, alguns proveïdors també permeten accedir directament a una unitat del llibre o, fins i tot, a alguna activitat concreta.

Una vegada creada l'activitat, l'alumnat ja podrà accedir al llibre automàticament sempre i quan el seu usuari/ària tingui assignada una credencial vàlida. Si l'alumnat no té assignada cap credencial, el sistema li demanarà la primera vegada que intenti accedir.

 

GUIA PAS A PAS

1.- ACTIVACIÓ DEL MÒDUL MARSUPIAL

Teniu disponible l'apartat nou anomenat Recursos remots al menú d'Administració del lloc de Moodle, amb les opcions següents:marsupial_1_menu

Proveïdors
- Administra proveïdors. Permet gestionar manualment les dades dels proveïdors de continguts (editorials) que els centres han contractat.

Continguts
Mostra els diferents proveïdors de continguts contractats. Aquest apartat no es mostra si el centre no ha donat d'alta manualment cap proveïdor mitjançant l'opció Administra proveïdors. En seleccionar qualsevol dels proveïdors de continguts es mostra la llista de llibres descarregats i, a més, un botó que permet descarregar/actualitzar la llista de llibres.

Credencials
- Administra usuaris. Permet gestionar manualment les credencials de cadascun dels usuaris del Moodle. Des d'aquí es pot consultar per cada usuari/ària les credencials que tenen assignades, eliminar-les o introduir-ne de noves manualment indicant el llibre i la clau d'accés.
- Administra llibres. Permet gestionar les credencials associades a cadascun dels llibres que s'han descarregat al Moodle des de l'apartat Continguts > Nom del proveïdor. A més, també es poden importar credencials a partir de fitxers CSV, assignar-les, desassignar-les, eliminar-les o introduir-ne de noves manualment. Des d'aquest apartat també és possible exportar a un full de càlcul la relació d'usuaris i credencials presents al Moodle.

 

2.- GESTIÓ DELS PROVEÏDORS

Per donar d'alta un proveïdor de continguts (per exemple una editorial) es realitza de forma manual seguint els passos següents: Accediu a l'apartat Recursos remots > Proveïdors > Administra proveïdors del bloc Administració del lloc.

marsupial_noatria1

A continuació, feu clic sobre el botó Afegeix nou proveïdor.

thumb_marsupial_noatria2

Apareixerà un formulari, a on heu d'introduir el nom del proveïdor (per exemple el nom de l'editorial), un codi de tipus correlatiu (p.ex. 001), les adreces dels serveis web (servei web d'autenticació i servei web d'estructura de llibre) i l'usuari/ària i contrasenya d'accés als mateixos que us haurà de proporcionar el proveïdor de continguts i feu clic sobre el botó Desa.

thumb_marsupial_noatria3

En fer-ho, si tot ha anat bé, el proveïdor de continguts nou hauria d'aparèixer a l'apartat Recursos remots > Continguts del bloc Administració del lloc.

marsupial_noatria4

 

3.- GESTIÓ DELS LLIBRES

A l'apartat Recursos remots > Continguts > Nom del proveïdor del bloc d'Administració del lloc, seleccioneu un nom de proveïdor per gestionar la seva llista de llibres.

marsupial_noatria4

A la finestra corresponent al proveïdor seleccionat, feu clic sobre el botó Descarrega/actualitza l'estructura dels llibres. Si es tracta d'un proveïdor de continguts nou, es descarregarà la llista de llibres. En canvi, si el proveïdor ja existia i ja s'havien descarregat els llibres en algun moment, el que farà aquest procés serà actualitzar aquesta llista.

thumb_marsupial_noatria5

 

4.- GESTIÓ DE LES CREDENCIALS

 Les credencials són els codis d'accés de cada usuari/ària (alumnat) als llibres digitals adquirits Per gestionar-les, hi ha diverses alternatives, tant per part del Coordinador AV com per part de l'alumnat:

4a.- PER PART DEL COORDINADOR AV

•  a) Importació de credencials a partir d'un fitxer CSV

Per importar credencials a partir d'un fitxer CSV, el coordinador AV ha d'accedir a l'apartat Recursos remots > Credencials > Administra llibres del bloc Administració del lloc.

marsupial_noatria15

A continuació, feu clic sobre el botó Importa des d'un fitxer.

thumb_marsupial_noatria16

Trieu el fitxer CSV i feu clic a Carrega credencials.

thumb_marsupial_noatria17

El fitxer d'importació ha de ser un CSV codificat amb UTF-8 i amb els camps següents separats per punts i comes (;):

isbn;credential;username;userid

  • isbn. Camp obligatori on s'especifica l'ISBN del llibre. Per poder-ho importar, aquest ISBN ha d'existir prèviament al Moodle.
  • credential. Camp obligatori que conté una credencial vàlida pel llibre especificat al camp anterior.
  • username. Camp opcional on es pot especificar el nom d'usuari/ària al Moodle. El valor especificat a aquest camp ha de concidir amb un nom d'usuari/ària existent.
  • userid. Camp opcional amb l'identificador numèric de l'usuari/ària al Moodle. El valor especificat a aquest camp ha de concidir amb un identificador d'usuari/ària existent.

A la primera fila del fitxer s'han d'especificar els noms dels camps anteriors que hi conté.

A continuació. feu clic a Continua i finalment a Carrega credencials.

thumb_marsupial_noatria18

Abans de fer la importació, el procés revisarà el contingut del fitxer i mostrarà un informe amb els errors i avisos en cas que es donin. Cal tenir en compte que si hi ha errors, s'hauran de revisar i reparar per poder continuar amb el procés d'importació.

•  b. Opció 1) Assignació massiva de credencials

Per assignar credencials importades de forma massiva a partir d'un fitxer CSV (o creades manualment), el coordinador AV ha d'accedir a l'apartat Recursos remots > Credencials > Administra llibres del bloc Administració del lloc i fer clic sobre el botó Visualitza del llibre al qual es volen assignar aquestes credencials.

thumb_marsupial_assignacio_massiva1

A continuació, cal marcar les credencials que es volen assignar (o totes mitjançant el botó Selecciona-ho tot) i seleccionar l'opció Assigna de la llista desplegable Amb les credencials seleccionades...

thumb_marsupial_assignacio_massiva2

En fer-ho, s'obrirà un formulari que permetrà assignar/dessassignar les credencials seleccionades.
Així, a la part superior esquerra de la pantalla es mostra el número de credencials seleccionades i també les pendents d'assignar. Per assignar credencials cal seleccionar els usuaris "potencials" de la columna de la dreta i moure'ls cap a la columna de l'esquerra (credencials assignades) mitjançant el botó Assigna (en fer-ho els canvis es desen de forma automàtica). És possible marcar més d'un usuari/ària a qualsevol de les dues columnes mantenint polsada la tecla "Control" mentre es fa clic amb el ratolí sobre els usuaris que es volen seleccionar.

thumb_marsupial_assignacio_massiva3

NOTA: Una altra opció interessant que s'ha afegit a aquesta pantalla per facilitar la localització de l'alumnat és el filtre que apareix a la part inferior de la columna de la dreta. Aquest filtre, a més de fer cerques per nom, cognoms i noms d'usuari/ària, també permet mostrar només els usuaris inscrits a un determinat curs. D'aquesta forma, si es volen assignar les credencials d'un llibre per l'alumnat d'un determinat nivell (per exemple 1r d'ESO), es recomana utilitzar algun curs on ja estigui inscrit només aquest alumnat per facilitar-ne la cerca i assignació.

•  b. Opció 2) Assignació individual de credencials

A més de les assignacions massives de credencials, el coordinador AV també pot assignar les credencials manualment per cada alumne/a i cada llibre des de l'apartat Recursos remots >Credencials > Administra usuaris.

marsupial_noatria6

A continuació, seleccioneu el nom de l'alumne/a i feu clic a Gestiona les credencials.

thumb_marsupial_noatria7

Finalment, feu clic a Afegeix credencial per tal que aparegui la pantalla d'administració de credencials dels usuaris. Un cop triat el llibre i afegida la credencial feu clic a Desa.

thumb_marsupial_noatria10

4b.- PER PART DE L'ALUMNAT

Si l'alumnat intenta accedir a un llibre pel qual encara no té assignada cap credencial, el sistema li mostrarà un formulari perquè la pugui introduir manualment si la coneix. En aquest cas, si la credencial que introdueix l'alumnat és vàlida, el sistema no li tornarà a demanar més.

thumb_marsupial_noatria14

 

5.- ÚS DELS LLIBRES DIGITALS

Un cop s'hagin donat d'alta els proveïdors de continguts, s'hagi descarregat la llista dels seus llibres digitals, ja serà possible —per part del professorat— incorporar accessos a qualsevol dels llibres als cursos de l'Aula Virtual.
Aquests llibres es poden enllaçar mitjançant dos tipus d'activitats: "Contingut remot" o "SCORM remot".

marsupial_activitats_moodle

Després de seleccionar un dels dos tipus d'activitat anteriors en el quadre de selecció "Afegeix una activitat ...", es mostrarà un formulari de configuració:

thumb_marsupial_3_parametres_rcontent

A la primera part cal seleccionar el nivell i el llibre i, opcionalment, en alguns casos, també es pot indicar la unitat i/o l'activitat.

Un cop creada l'activitat, l'alumnat podrà visualitzar el llibre sempre i quan el seu usuari/ària tingui associada la credencial d'accés o bé la conegui per poder introduir-la manualment.