El professor d'un curs pot fer una còpia de seguretat del curs. Aquesta però no inclourà dades d'usuari. No es troba habilitat que qualsevol pugui fer còpies de seguretat amb dades d'usuari per evitar un ús excessiu d'aquesta opció amb el conseqüent augment de l'espai de disc ocupat.

No obstant això, en ocasions pot ser necessari fer còpies de seguretat de cursos que sí incloguin les dades dels usuaris, especialment si el curs s'ha utilitzat amb propòsits d'avaluació (conté qualificacions) i abans de fer un reinici del curs (un reinici permet buidar un curs, tot suprimint les dades d'usuari i conservant les activitats i altres paràmetres).

Només el/la coordinador/a AV pot fer còpies de seguretat que incloguin dades d'usuari:

  • anar a 'Còpia de seguretat' i fer la còpia seleccionant les opcions adients
  • el fitxer de còpia generat s'hauria de passar a un lloc fora del Moodle del centre (per exemple, a un dispositiu d'emmagatzemament extern), per tema d'espai de la pròpia aula virtual