Recollida de dades per al conveni de connectivitat dels centres educatius de les Illes Balears

Adreçat únicament als CEIP, IES i CIFP. La resta de centres no ha de respondre a aquesta enquesta.

 

Instruccions

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha signat amb la Administració Central un conveni per dotar de connectivitat a Internet mitjançant xarxes de banda ampla ultra-ràpida als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics ubicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També és objecte d’aquest conveni la dotació i el desplegament de la infraestructura i de l’equipament que siguin necessaris perquè en totes les aules i la resta de instal·lacions de cada centre es pugui fer un ús efectiu dels serveis de banda ampla ultraràpida, incloent-se en aquestes activitats la instal·lació de xarxes sense fils o cablejades, així com l'equipament d'electrònica de xarxa necessari.

L’execució de l’objecte del conveni s’adjudicarà a empreses privades del sector de les telecomunicacions per mitjà d’un concurs públic.

Per poder dur a terme aquest concurs públic, és necessari abans efectuar una recollida de dades sobre les característiques tècniques i estructurals dels centres educatius.

La informació necessària que ha d'aportar el centre es recollirà a un formulari que trobareu al final d'aquest article.

Amb la finalitat de facilitar la cumplimentació de les dades, a continuació es detallen els apartats del formulari.

Persona de contacte

Atesa la importància d'aquesta enquesta, la persona de contacte del centre a especificar al formulari ha d'estar localitzable i en comunicació amb els membres del Servei TIE per resoldre els dubtes que puguin sorgir sobre les dades recollides a l'enquesta de connectivitat.

Material informàtic adquirit pel centre

En aquest apartat el centre ha d'indicar el nombre d'ordinadors de sobretaula, portàtils i tabletes que pugui haver comprat durant aquells anys i formen part de l'equipament actual del centre. No s'han d'incloure els equips que han estat dotats per la Conselleria d'Educació i Universitat.

Nombre de connexions (preses) de xarxa de cada un dels espais del centre

Per poder informar de les preses que es troben als diferents espais del centre, disposau d'un full de càlcul amb tres columnes:

  • A la primera columna "tipus d'espai", s'ha de triar els tipus d'aula de l'espai (predeterminat pel desplegable) .
  • A la segona columna heu d'especificar el nom identificatiu amb el qual anomenau l'espai del centre.
  • Finalment, heu d'especificar el nombre de preses de xarxa que es troba a l'espai del centre corresponent

Les caixes de connexions normalment tenen dues preses; una de xarxa i altra de veu. En aquest cas s'ha de comptabilitzar com a dues preses de xarxa. Aquí podeu veure un exemple:

thumb_cohort

Aquí teniu un exemple del full de càlcul ja emplenat, amb els dades fictícies d'un centre. Com podeu comprovar, el gimmnàs no té cap presa de xarxa, les aules de classe tenen dues preses excepte l'aula 9 que no en té cap  i en el cas de l'espai d'administració té 4 preses. Les zones de treball del professorat poden ser tant els departaments com les sales de mestres o professorat.

thumb_cohort

Els plànols del centre

S'han d'enviar els plànols del centre amb la següent informació:

  • Situació dels racks del centre
  • Nom de les aules/espais del centre identificats amb el nom que s'ha especificat a la segona columna del full de càlcul anterior.

Aquest plànol pot ser el que disposau dins del Pla d'autoprotecció.

Per favor verificau la correspondència entre el full de càlcul i el plànol, es a dir,  ha d'haver una corcondança exacta entre les aules identificades al full de càlcul i les representades al plànol.

Contacte amb el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació

En cas de dubte a l'hora d'emplenar l'enquesta, podeu contactar amb el Servei mitjançant el telèfon de centraleta 971 177601 i després marcant alguna de les extensions següents:

  • Ext.62022
  • Ext.62018
  • Ext.62019

Enquesta de connectivitat