Entre els mòduls que s'instal·len a l'aula virtual s'hi troba el mòdul d'ExerMath que permet executar fulls d'exercicis d'ExerMath dins l'aula virtual.

ExerMath és un entorn d'exercitació matemàtica, de suport al procés d'aprenentatge i a l'avaluació de l'alumnat. Pretén ser un instrument per a facilitar la gestió i la correcció d'exercicis de matemàtiques. Amb ExerMath es poden crear fulls d'exercicis, assignar-los a l'alumnat i fer-ne un seguiment. Gestiona d'una forma àgil, sistemàtica i simple molts de tipus d'exercicis diferents sobretot els referits a algorismes, destreses de càlcul i tècniques heurístiques. Entre d'altres permet plantejar exercicis de les següents tipologies:

  • Sobre nombres: operacions amb nombres enters, fraccions, reals (ordenació, potències i radicals), complexes (en forma binòmica i polar), etc.
  • Sobre polinomis: suma, producte, divisió, factorització, mcd, etc.
  • Sobre funcions: límits, derivades, primitives, àrees i volums, construccions gràfiques, creixement, concavitat, extrems, punts d'inflexió, assímptotes, etc.
  • Sobre matrius i vectors: operacions amb matrius, determinants, inversa, rang, etc.
  • Sobre equacions i sistemes: equacions i sistemes lineals i no lineals
  • Sobre geometria analítica en el pla i l'espai: equacions generals paramètriques de la recta i el pla, paral·lelisme i perpendicularitat, posicions relatives, distàncies, etc.
Normalment les activitats ExerMah s'executen dins un entorn específic de treball al qual s'accedeix amb l'URL exermath.caib.es. Per accedir a la part privada d'aquest lloc web (al mòdul del professor) és necessari disposar de credencials d'accés (usuari i contrasenya) las quals es poden obtenir participant a un curs de formació del professorat dedicat a aquesta plataforma. Des de la part pública d'aquest entorn no es poden executar activitats però, en canvi, sí que es pot accedir al llistat de fulls d'exercicis que han fet públic els usuaris registrats de l'entorn.

No és objectiu d'aquest article fer un tutorial sobre ExerMath que expliqui la sintaxi per a crear activitats i fulls d'exercicis. Per això, remetem el lector a participar en el curs de formació del professorat dedicat a ExerMath o bé a llegir i treballar els materials del curs i que es poden trobar a l'URL: http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/exermath/guia.htm i a l'ajuda on line que es troba a exermath.caib.es. La finalitat de l'article és il·lustrar de forma resumida com inserir un full d'exercicis d'ExerMath, préviament creat, dins un curs de l'aula virtual.

Un full d'exercicis ExerMath és un fitxer de text amb una estructura XML determinada. La figura següent mostra un exemple d'un full d'exercicis ExerMath que inclou  exercicis diversos sobre funcions (exactament un  exercici sobre càlcul de límits, dos exercicis aleatoris sobre càlcul de derivades, un sobre càlcul de primitives i un sobre càlcul de l'àrea limitada per dues funcions):

thumb_exemple2

L'execució d'aquest full amb l'applet ExerMath es pot veure a la figura següent:

thumb_run_exemple2

Tot seguit es mostrarà com es pot integrar aquest mateix full d'exercicis dins un curs de l'aula virtual.
Entra, com a professor, en el curs on s'ha d'afegir aquesta activitat ExerMath i activa l'edició del curs.
En el menú Afegeix una activitat selecciona ExerMath. Apareixerà el quadre de diàleg que permet configurar l'activitat ExerMath.
S'han d'especificar certs paràmetres agrupats en tres seccions: paràmetres generals, paràmetres propis d'ExerMath i paràmetres comuns a tots els mòduls.  Es mostren en vermell els paràmetres obligatoris, que necessàriament s'han d'emplenar.
No explicarem el significat dels paràmetres generals i dels comuns (per això es remet el lector a qualsevol tutorial de Moodle). Cal assenyalar però que el nom de l'activitat és un paràmetre obligatori que cal emplenar.

Els paràmetres propis d'ExerMath són:
Amplada i alçada: són les dimensions de l'applet d'execució de l'ExerMath. Es recomana mantenir els valors per defecte.
Full d'exercicis: aquí s'ha d'indicar el nom del fitxer que conté el full d'exercicis d'ExerMath que es vol emprar en aquesta activitat. Es pot fer servir el botó Tria o penja un fitxer..., per, primer pujar, i després, seleccionar el fitxer que volem utilitzar.

thumb_penja_selecciona

Applet amb mode gràfic: s'ha de contestar "Sí" o "No" depenent de si es requereix o no que l'applet Exermath inclogui el mòdul gràfic. Aquest mòdul és necessari quan el full conté exercicis amb enunciats que requereixen la visualització de la gràfica d'una funció. En el nostre exemple hem de contestar "No".
Mòdul d'edició de respostes: aquest camp permet als usuaris escollir entre el mòdul d'edició de respostes en mode text (anomenat unidimensional - "1D") i el mode gràfic (bidimensional - "2D"). El mòdul unidimensional requereix la utilització d'una sintaxi horitzontal en les expressions matemàtiques que s'introdueixen. Es tracta d'un simple camp de text on s'introdueix la resposta de l'exercici. Disposa de botons que faciliten la introducció de les expressions matemàtiques. En el nostre exemple farem servir el mòdul unidimensional.
Data límit de realització: la data límit per a la realització de l'activitat. Superada aquesta data, l'activitat ja no estarà disponible per a l'alumnat.
.
thumb_activitat_creada

En acabar de definir els paràmetres de l'activitat s'han de desar el canvis.

Quan un alumne entri en aquesta activitat es trobarà amb un botó d'execució que activa l'applet d'ExerMah i que li permetrà realitzar els exercicis:

executa_exermath

El professor també pot provar l'activitat ja que disposa d'un enllaç a l'applet d'execució a la pàgina de l'activitat (Mostra l'activitat ExerMath).

És possible que l'execució de l'activitat no funcioni mostrant un missatge Not authorized (vegeu la imatge següent). En tal cas avisau-nos emplenant el següent formulari (al camp d'assumpte posau "Habilitar Exermath a Aula Virtual") i procedirem a habilitar les activitats Exermath.
Exermath_not_authorized

En qualsevol moment podrà accedir a informes sobre la realització de l'activitat. Quan accedeixi a l'activitat es trobarà amb una taula resum que mostrarà un recompte dels resultats obtinguts pels alumnes que han iniciat l'activitat:

thumb_resum

Opcionalment podrà accedir a informes individuals que permeten fer un seguiment personalitzat de la tasca de cada alumne. Existeixen dos tipus d'informes individuals: el simple i el complet.

L'informe simple mostra què ha fet l'alumne amb els diferents exercicis: si l'ha resolt, si s'ha errat, si ha consultat la solució, ...

thumb_informe_simple

L'informe complet fa un seguiment exhaustiu de totes les actuacions de l'alumne dins cada exercici (les respostes que ha donat, si ha consultat la solució, etc.). La figura següent mostra la part de l'informe complet referit als exercicis 4 i 5. Es pot observar com a l'exercici 4 l'alumne ha introduït una resposta errònia que després ha esmenat resolent correctament l'exercici. En el cas de l'exercici 5 no ha introduït cap resposta, s'ha limitat a consultar la solució:

thumb_informe_complet