Important: Els usuaris que pertanyen al centre es gestionen des del programa GESTIB i del programa SEU. Aquests aplicatius gestionen les altes i baixes del LDAP del centre. L'aula virtual només llegeix els usuaris d'aquest directori del centre

A l'aula virtual els estudiants i docents que ja no pertanyen al centre (s'han esborrat del LDAP del centre), encara que no es poden autenticar, segueixen com a usuaris dins Moodle. Aquest fet pot dificultar la cerca d'alumnat per afegir a un curs.

Si voleu eliminar els estudiants que ja es troben a una altra aula virtual es pot realizar aquesta petició:

Una vegada acabat el procés s'esborraran totes les dades de l'alumnat, incloses les qualificacions

Una vegada que tingueu l'opció activada, els comptes d'usuari de l'alumnat es poden eliminar de dues maneres:

  • Automàticament quan un altre centre reclama l'alumne com a seu.
  • Si anau a l'opció de sol·licitud de comptes d'usuari al Gestib, triau els alumnes que voleu i premeu el botó de "Baixa comptes".
Cada curs escolar es detecta una càrrega massiva de modificacions de comptes d'usuari a pricipi de curs que col·lapsa el sistema . Per aquest motiu es recomana realitzar aquesta tasca a partir del mes d'octubre.

Després d'un temps es tornarà a desactivar opció a l'aula virtual per evitar que s'esborrin comptes sense voler.