ExerMath és un entorn d'exercitació matemàtica, de suport al procés d'aprenentatge i a l'avaluació de l'alumnat. Pretén ser un instrument per a facilitar la gestió i la correcció d'exercicis de matemàtiques. Amb ExerMath es poden crear fulls d'exercicis, assignar-los a l'alumnat i fer-ne un seguiment. A més de Moodle, ExerMath també s'integra a Google Classroom.

ExerMath permet la gestió àgil, sistemàtica i simple molts de tipus d'exercicis diferents sobretot els referits a algorismes, destreses de càlcul i tècniques heurístiques. Entre d'altres permet plantejar exercicis de les següents tipologies:

  • Sobre nombres: operacions amb nombres enters, fraccions, reals (ordenació, potències i radicals), complexes (en forma binòmica i polar), etc.
  • Sobre polinomis: suma, producte, divisió, factorització, mcd, etc.
  • Sobre funcions: límits, derivades, primitives, àrees i volums, construccions gràfiques, creixement, concavitat, extrems, punts d'inflexió, assímptotes, etc.
  • Sobre matrius i vectors: operacions amb matrius, determinants, inversa, rang, etc.
  • Sobre equacions i sistemes: equacions i sistemes lineals i no lineals
  • Sobre geometria analítica en el pla i l'espai: equacions generals paramètriques de la recta i el pla, paral·lelisme i perpendicularitat, posicions relatives, distàncies, etc.
  • Sobre estadística i probabilitats: mitjanes, percentils, distribucions (normal, binomial, etc), coeficient de correlació, etc. 

ExerMath integra també GeoGebra i diferents mòduls de gràfics, de manera que es poden plantejar exercicis fent servir aquests suports.

Pitjant en els següents enllaços es pot veure l'execució de diversos fulls d'exercicis de diversa temàtica i nivell educatiu:

 Exercicis diversos - Educació Primària
 Exercicis diversos - 1er cicle d'ESO
 Exercicis diversos - 2n cicle d'ESO
 Exercicis diversos - 1er batxillerat
 Exercicis diversos - 2n batxillerat

 

L'execució d'aquests fitxers es fa de forma anònima, de manera que no és possible fer-ne cap seguiment. Normalment les activitats ExerMah s'executaran en aules virtuals com Moodle o Google Classroom, en les quals el professorat proposa activitats ExerMath com a tasca i després pot fer un seguiment acurat de l'execució que n'ha fet el seu alumnat: els exercicis que ha resolt correctament, els errors, les diferents respostes que ha donat, etc. Com a complement, Exermath inclou un quadern que permet a l'alumnat complementar les respostes amb informacions addicionals, com per exemple, descriure les passes intermitges fins a la solució.

Internament, un full d'exercicis ExerMath és un fitxer de text amb una estructura XML determinada. Tot seguit es mostren dos exemples de full d'exercicis ExerMath. El primer és un full que inclou 10 exercicis aleatoris sobre operacions amb fraccions mentre que el segon inclou exercicis diversos sobre funcions (exactament, dos exercicis aleatoris sobre càlcul de derivades i un sobre càlcul de primitives). Si polses el botó corresponent veuràs com s'executa cada un d'aquests dos fulls d'exercicis: 

<exercises>
  <title>Càlcul amb fraccions</title>
  <exercise>
    <repeat>10</repeat>
    <type>fraction.operations</type>
    <simplify>Y</type>
    <parameters>
      <expr>rfrac[3,7,false,false]</expr>
    </parameters>
  </exercise>
</exercises>
 baseline play circle outline black 48dp
<exercises>
  <title>Exercicis diversos sobre funciones</title> 
  <exercise>
    <type>function.derivative</type> 
    <repeat>2</repeat> 
    <parameters>
      <func>rfuncio[1,{/;*;comp},{Ln;Sin;x^3}]</func> 
    </parameters>
  </exercise>
  <exercise>
    <type>function.integral.indefinite</type> 
    <parameters>
      <func>Ln(x)</func> 
    </parameters>
  </exercise>
</exercises>
 baseline play circle outline black 48dp

 

No és objectiu d'aquest article fer un tutorial complet sobre ExerMath que expliqui amb detall la sintaxi per a crear activitats i fulls d'exercicis. Per això, es pot visitar el lloc web exermath.caib.es que inclou exemples i documentació exhaustiva sobre la creació d'activitats ExerMath. També es pot visitar la biblioteca d'activitats ExerMath on s'hi poden trobar molts fulls d'exercicis que es poden executarvisualitizardescarregar i compartir

Integració amb Moodle

La versió HTML5 d'ExerMath té disponible un mòdul de Moodle que permet executar fulls d'exercicis d'ExerMath dins una aula virtual Moodle. Aquesta versió HTML5 és una versió completament nova, reescrita amb Javascript, sobre l'antiga versió Java d'ExerMath.

Aquest mòdul de Moodle d'ExerMath ja es troba instal·lat al servidor Moodle que gestiona la Conselleria i que dóna servei a les aules virtuals dels centres (aulavirtual.caib.es). Així, els centres que disposen d'una aula virtual en aquest servidor ja tenen disponible l'ús d'ExerMath. Igualment, qualsevol centre educatiu de les Illes Balears que utilitzi Moodle i que estigui interessat en poder usar ExerMath pot sol·licitar-ho obrint una consulta al Servei de Tecnologies. 

El funcionament d'ExerMath dins una aula virtual Moodle està explicat en el següent vídeo-tutorial: