En essència, ExerMath és una plataforma per gestionar fulls d’exercicis de matemàtiques. Facilita la creació d'exercicis agrupant-los en fulls que s'assignen a l'alumnat com a tasques i se'n fa un seguiment de la seva execució. Per poder fer el seguiment del treball que fa l'alumnat amb els full d'exercicis és necessari que ExerMath estigui integrat en una aula virtual. En aquest sentit, ExerMath es pot integrar a Moodle, Google Classroom i a Microsoft Teams. En aquest article veurem com funciona la integració amb Google Classroom.

Els usuaris que fan servir Moodle poden consultar l'article "Exercicis de matemàtiques amb la versió HTML5 d'ExerMath. Integració amb Moodle", on també s'hi poden trobar alguns exemples de fulls d'exercicis i una introducció bàsica a ExerMath. Per aprofundir es recomana visitar el lloc web exermath.caib.es que inclou exemples i documentació exhaustiva sobre la creació de fulls d'exercicis ExerMath. També es pot visitar la biblioteca d'activitats ExerMath on s'hi poden trobar molts fulls d'exercicis que es poden executar, visualitzar, descarregar i compartir.

Per integrar ExerMath amb Classroom és necessari que el domini sota el qual opera la plataforma G-Suite que conté els usuaris que usen Classroom, estigui a la llista de dominis autoritzats d'un servidor ExerMath. Per fer efectiu això, és necessari que l'administrador del servidor ExerMath dugui a terme unes tasques de configuració que consisteixen en habilitar els permisos necessaris en el servidor ExerMath per tal de permetre connexions al servidor des del domini sota el qual opera la plataforma G-Suite. Per tant, si un centre educatiu està interessat en usar ExerMath amb Classroom és necessari dur a terme una de les dues següents accions:

  1. a. Instal·lar i configurar un servidor d'ExerMath propi i vincular-lo al domini de la plataforma G-Suite que conté els usuaris que han de fer servir ExerMath.
  2. b. Afegir el domini de G-Suite a la llista de dominis autoritzats d'un servidor ExerMath existent. En aquest sentit, si qualque centre educatiu de les Illes Balears està interessat en provar ExerMath en el seu domini propi de G-Suite ho pot sol·licitar obrint una consulta una consulta al Servei de Tecnologies i s'habilitarà l'accés al servidor exermath.caib.es des del domini del centre.

En el següent vídeo s'explica com es pot fer servir Exermath des de Google Classroom: