Passes per a la seva instal·lació

 

Els centres NO han d'intentar fer cap instal·lació del programa iTALC pel seu compte.

La instal·lació es farà totalment en remot des del Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres, i exclusivament en el sistema operatiu Linux.

 

El programa iTALC no ve pre-instal·lat en els ordinadors d'aula dels professors. Els centres públics que estiguin interessats en utilitzar aquest programa hauran de seguir el protocol següent:

 

 

  1. El Servei remetrà al centre, per correu electrònic, un arxiu en format Excel que conté dos fulls (un per als ordinadors dels alumnes i un per als ordinadors dels professors). alumnesprofessors

    El coordinador TIC del centre haurà d'emplenar les caselles de color gris, amb la informació següent:
Per als ordinadors dels alumnesthumb_excel1
Exemple del full dels equips dels alumnes

El full consta d'una llista única a on es detallen els noms —hostnames— dels equips dels alumnes. S'ha d'assignar, per a cada equip, a quin curs i grup pertany. Només s'ha d'escriure en els camps:

curs: un sol nombre: 5 o 6

grup: una sola lletra: A, B, C ...

 

Per a l'ordinador del professorthumb_excel2
Exemple del full dels equips dels professors

Per a cada curs i grup s'ha d'introduir la informació de l'ordinador de sobretaula del professor corresponent. En concret, la informació demanada és el hostname i les MAC address de l'ordinador d'aula del professor.

Per conèixer quin és el hostname, anau a Accesoris > Terminal i executau la comanda hostname. Llegiu-ne més.

Per conèixer quina és la MAC address, anau a Accesoris > Terminal i executau la comanda ifconfig.

- Si l'ordinador de sobretaula es connecta a Internet amb cable, la informació serà del tipus eth0 HWaddr

- Si l'ordinador de sobretaula es connecta a Internet amb wi-fi, la informació serà del tipus wlan0 HWaddr

A la casella Com està connectat s'ha de triar de la llista desplegable una de les dues opcions: "per cable", "per wifi".

thumb_foto11
Exemple de la comanda ifconfig

 

  1. Una vegada emplenat el full de càlcul, el coordinador TIC del centre ho remetrà al Servei, a l'adreça servei.ie@educacio.caib.es
  2. El Servei generarà els fitxers de configuració necessaris, i realitzarà la instal·lació del programa iTALC a l'ordinador de sobretaula de manera remota, mitjançant el servidor de configuracions del centre.

 

Per poder fer aquesta instal·lació, el centre ha de comunicar al Servei si els ordinadors d’aula estan integrats al domini o no, ja que el procediment d’instal·lació és diferent.

En aquest sentit, recordau que la integració dels ordinadors d’aula implica necessàriament que aquests estiguin connectats per cable (consultau el document Integració del PC d'aula al domini). L’avantatge d’un ordinador d’aula integrat al domini és que permet iniciar sessions amb els usuaris del domini i, en conseqüència, permet que els usuaris tenguin accés a les seves carpetes personals i a les compartides del servidor.

En el cas que els ordinadors d’aula estiguin integrats al domini, s’han de crear en el servidor de domini del centre dos grups globals amb els noms següents: italc_profes i italc_admins.

El grup global italc_profes ha de contenir tots els usuaris professors que faran servir els ordinadors de les aules (aquests usuaris podran emprar el programa però no podran modificar la configuració de les aules). En el grup global italc_admins només hauria de figurar l'administrador del servidor (coordinador TIC) o bé deixar-lo en blanc.

 

  1. El Servei enviarà un correu electrònic al centre, una vegada finalitzada la instal·lació.
  2. El professor ja disposarà del programa iTALC en el seu ordinador, a punt per a la seva utilització.