1. Què és el nou correu electrònic oficial d'educació?

Fins ara, els docents de la CAIB disposaven d'un compte de correu electrònic, en el domini '@educacio.caib.es'. Les bústies d'aquests comptes s'ubicaven en un servidor de la CAIB i tenien una limitació molt restrictiva en la capacitat d'emmagetzamatge. La gestió d'aquests comptes s'havia de fer mitjançant un programa gestor de correu (Thunderbird o Outlook Express) que descarregava els missatges a l'ordinador personal de l'usuari. Ara els comptes de correu electrònic passen a ser gestionats a través del servei de correu Gmail (de la GSuite de Google, abans Google Apps for Education), amb tots els avantatges que això representa (capacitat pràcticament il·limitada i gestió web).

 

2. Quins canvis implica en l'adreça electrònica?

L'adreça electrònica canvia de domini. De nomcurt@educacio.caib.es passa a nomcurt@educaib.eu

 

3. Qui pot disposar del nou compte oficial d'educació?

Els docents que treballin a centres educatius de les Illes Balears i que tinguin un compte de correu ‘@educacio.caib.es’.
Cal remarcar que l'acord signat amb Google limita l'assignació d'aquests comptes a usuaris que treballin en centres educatius. Per tant, els docents destinats a la Conselleria d’Educació o a altres conselleries del Govern, no podran disposar del nou compte oficial fins que es reincorporin al centre.

 

4. Quan estarà operatiu el nou correu electrònic?

La data a partir de la qual es poden començar a utilitzar els comptes és el 26 d'octubre de 2016.

 

5. Què es necessita per accedir-hi?

Un navegador web, connexió a Internet i disposar de les credencials corporatives de la CAIB (codi_usuari i contrasenya; és a dir, les mateixes que s'utilitzen per autenticar-se a qualsevol programari de la Conselleria, com per exemple, el Portal del personal o l'Aula virtual del centre).

 

6. Com s'hi pot accedir?

S'ha d'accedir a la pàgina web http://correu.educaib.eu. En aquesta pàgina d'identificació s'han d'introduir les credencials corporatives de la CAIB. Automàticament, s'obrirà la vostra bústia, que té el mateix funcionament que un compte de Gmail estàndard.

 

7. Gmail (Google) coneix la contrasenya corporativa dels usuaris de la CAIB?

No. Quan es fa una petició d'accés al compte de correu, Google redirigeix a la CAIB el procés d'autenticació. Si aquest procés té èxit, la CAIB "comunicarà" a Google que l'usuari s'ha acreditat correctament i finalment s'obrirà la bústia de l'usuari.

 

8. De quin espai d'emmagatzematge es disposa?

Qualsevol usuari del domini '@educaib.eu' podrà disposar d'emmagatzematge pràcticament il·limitat.

 

9. Què succeirà amb els missatges enviats als antics comptes @educacio.caib.es?

Un cop s'hagi produït el canvi, tots els missatges electrònics adreçats als antics comptes '@educacio.caib.es'  arribaran als nous comptes corresponents del domini '@educaib.eu'. És a dir, l'adreça antiga es convertirà en un àlies de la nova, que es mantindrà per temps indefinit.

 

10. Hi haurà migració dels missatges antics al nou correu d'educació?

No. Però durant un temps prudencial —1 mes— es podrà seguir accedint al compte de correu anterior i descarregar els missatges que encara restin en el servidor. Com és sabut, per accedir al servidor de correu antic s'ha d'emprar un gestor de correu electrònic, com per exemple Thunderbird o Outlook Express. També es podran visualitzar aquests missatges pendents de descàrrega amb el Weibmail (https://weibmail.caib.es/). Cal remarcar, però, que, a partir de la data en què es produeixi el canvi d'adreça, ja no es rebran ni es podran enviar nous missatges de correu des del compte antic. Com s'informa en una qüestió anterior, a partir de la data de canvi d'adreça, els missatges enviats a les adreces '@educacio.caib.es' ja arribaran a les adreces corresponents del nou domini '@educaib.eu'.

 

11. Es disposarà d'altres aplicacions de Google a més de GMail?

Sí. En principi està previst que qualsevol usuari del compte '@educaib.eu' tingui accés a les següents aplicacions Google: Drive, Calendari, Documents, Full de càlcul, Diapositives i Hangouts.

 

12. Com són els comptes de correu dels centres?

El correu electrònic oficial del centre és una bústia compartida a la qual podran accedir els usuaris del centre que determini l'equip directiu. Aquests usuaris seran els gestors del compte de correu del centre. Podran llegir els missatges que hi arribin i enviar nous missatges des del compte del centre.

Els permisos necessaris per ser gestor del correu del centre es transferiran als usuaris designats per mitjà d'un rol que es gestionarà amb l'aplicació SEU. Els secretaris dels centres tenen accés al SEU i podran assignar aquest rol als usuaris que determini l'equip directiu.

Pel que fa a la denominació de les adreces dels centres, només canviarà el nom del domini. Així, l'adreça nom_centre@educacio.caib.es passa a denominar-se nom_centre@educaib.eu. Igual que en el cas dels comptes personals, l'adreça antiga nom_centre@educacio.caib.es es converteix en un àlies de la nova, de manera que, a partir de la data en què es faci el canvi, tots els missatges de correu electrònic adreçats a nom_centre@educacio.caib.es arribaran a nom_centre@educaib.eu

Si voleu informació sobre com s'accedeix al correu del centre, llegiu aquest document Com gestionar el correu electrònic del centre.

 

13. Un usuari amb adreça educaib.eu podrà canviar de nom curt?

Sí. Mantindrà la seva bústia i el codi d'usuari, però la seva adreça canviarà.

 

14. Quina serà la política de les adreces en els interins que tenen contractes discontinus?

Quan el centre original el doni de baixa, el compte es desactivarà, i quan el nou centre de destinació el registri, s'activarà.

 

15. Què passarà amb el correu d'educació en el cas que l'usuari demani una excedència?

El seu compte es desactivarà durant el període d'excedència, i per tant no el podrà utilitzar.

 

16. El nou correu d'educació és per a tota la vida?

S'ha d'entendre que es tracta d'una bústia corporativa, lligada al lloc de feina; en conseqüència, es donarà de baixa quan l'usuari cessi definitivament en el servei.

 

17. Es pot accedir a les bústies de correu @educaib.eu per mitjà dels protocols POP3 i per IMAP?

Per tal de possibilitar l'accés a aquestes bústies des dels dispositius mòbils està habilitat l'accés por PO3 i IMAP a les bústies personals però no a les bústies compartides de centre les quals només es poden gestionar per mitjà del client web.

Cal assenyalar però que no es proporcionarà suport tècnic als usuaris que vulguin gestionar el correu per mitjà de clients POP3/IMAP tipus Thunderbird o Outlook. L'accés PO3/IMAP està habilitat només per facilitar l'accés des de dispositius mòbils.

 

18. Es poden reenviar automàticament els missatges de correu entrants a una altra adreça de correu?

No, aquesta opció està deshabilitada tant en el cas de les bústies personals com en el de les bústies compartides de centre.