NOTA IMPORTANT:
Els canvis explicats en aquest article s'implementaran en els centres de forma paulatina en els propers dies. No es faran tots els centres de cop, de manera que poden passar dies fins que tots els usuaris vegin els canvis explicats en aquest document. 

 

DRIVE COMPARTIT DE CENTRE

S’ha habilitat un Drive compartit per a cada centre educatiu a la plataforma G-Suite associada al domini @educaib.eu.

Hi tendran accés a aquest Drive compartit tots els membres de la comunitat educativa (personal docent i no docent, excepte pares i alumnes) que tinguin una adreça personal @educaib.eu i estiguin assignats al centre educatiu mitjançant el programa SEU.

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia personal.

 

drive1

 

El Drive compartit de centre apareix a l’apartat «Unitats compartides» amb el nom «personal_ce07XXXXXX@educaib.eu» (a on 07XXXXXX és el codi de centre).

 

drive dgpice

 

Tots els membres de la comunitat educativa que tinguin accés al Drive compartit del centre tindran permisos de lectura i escriptura.

Els permisos d’organització de fitxers a dins aquest Drive es reserva als membres que tinguin el rol de Coordinació TIC (veure més avall).

>> En el mateix temps, es crea l’adreça electrònica associada al personal del centre: «personal_ce07XXXXXX@educaib.eu». Aquesta adreça electrònica funciona com una llista de distribució: qualsevol missatge enviat a aquesta adreça ho rebran totes les persones que estiguin assignades al centre educatiu mitjançant el programa SEU (excepte alumnat i pares).

 

ROL DE COORDINACIÓ TIC I DRIVE COMPARTIT ASSOCIAT

Es crea un nou rol en el programa SEU per la funció de Coordinació TIC de cada centre. Han de tenir aquest rol les persones del centre que exerceixin les funcions de Coordinació TIC. L’assignació d’aquest rol correspon a l’equip directiu de cada centre i es fa amb el programa SEU, de la següent manera:

En el menú principal del SEU s'ha d'escollir l'opció Nou procés - Gestionar la coordinació TIC del centre. S'ha de seleccionar el vostre centre educatiu si no està ja seleccionat. Apareixerà la pantalla següent on cal afegir (o eliminar) les persones que exerceixen les funcions de Coordinació TIC en el centre en el camp Usuaris autoritzats.

 

SEU

 

En el mateix temps també es crea un Drive compartit per al grup de coordinadors TIC de cada centre. Tendran accés a aquest Drive amb permisos d’organització de fitxers les persones del centre que tenguin el rol de Coordinació TIC. El Drive apareixerà també a l’apartat «Unitats compartides» amb el nom «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» (a on 07XXXXXX és el codi de centre).

 

[imatge]drive ctic

 

El Drive compartit «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» ha de ser el lloc a on es reculli tota la informació i documentació relacionada amb les TIC del centre. D’aquesta manera, quan un nou coordinador/a TIC sigui donat d’alta en el programa SEU, tindrà accés a tota la documentació desada en el Drive compartit de Coordinació TIC.

>> Anàlogament, es crea també l’adreça electrònica «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» que funciona com una llista de distribució del grup de persones del centre que tenen assignat el rol de coordinació TIC, és a dir, qualsevol missatge enviat a aquesta adreça el rebran tots els membres d’aquest grup.