Dades de l'enquesta

Persona de contacte@educaib.eu
Dades general de l'estructura de la xarxaTeniu una xarxa WIFI pròpia diferent a la WIFI 2.0 dotada per la Conselleria d'Educació? En cas afirmatiu, de quants punts d'accés disposa?Material informàtic adquirit pel centre
Especifica només el material adquirit pel propi centre. No s'ha de comptabilitzar el material procendent de la Conselleria d'Educació.
Presa de xarxa per espai/aula del centre
Heu de fer servir el full de càlcul següent com a plantilla: codiCentre_preses_xarxa_aula.ods
Substituïu "codiCentre" pel vostre codi.


Mida màxima de fitxer 2Mb

Plànols del centre
Al plànol s'ha d'especificar els racks i els espais del centre amb els mateixos noms identificatius que s'han indicat al full de càlcul anterior. Aquest plànol pot ser el que disposau dins del Pla d'autoprotecció.
Verificau que hi ha una corcondança exacta entre les aules identificades al full de càlcul i les representades al plànol.


Mida màxima de fitxer 10Mb

Observacions del centre
Aquí podeu comentar qualsevol altre aspecte sobre la xarxa que considereu oportú esmentar.


Refresca la imatge