Procediment d'alta

Després de llegir tot el document, que un membre de l'equip directiu o el coordinador TIC empleni i enviï aquest formulari: