Aquest procediment explica la instal·lació i configuració del programari de les PDI SmartBoard en Linux Ubuntu 16 04 (32 bits). No funciona en la versió de 64 bits.

Fins fa poc el model de PDI SB480 DViT no funcionava amb Ubuntu 16.04.

Amb les instruccions d'aquest article funcionen tots els models d'Smart amb Ubuntu 16.04.


S'ha d'aplicar exclusivament a ordinadors amb Linux Ubuntu 16.04 (32 bits) adquirits pel centre, instal·lats a partir de la ISO de Linux Ubuntu 16.04 (versió 32 bits) distribuïda per la Conselleria i que han de controlar pissarres digitals de la marca Smart.
 

Les versions del programari un cop instal·lades seran:

Drivers: 11.3.2121.1
Notebook: 11.0.7511.0


Són del model SB480 les PDI distribuïdes en els contractes CONTR-2011-507, CONTR-2011-717 i CONTR-2012-1603. Us recordam, però, que les versions homologades dels PC distribuits per la Conselleria en els diferents contractes es troben a "Pendrives de restauració dels diferents contractes".  Per tant, el procediment descrit en aquest article NO s'ha d'aplicar als ordinadors d'aquests contractes ni de cap altre contracte. Per actualitzar els ordinadors d'aquests contractes s'ha de sol·licitar o descarregar el pendrive corresponent.

 

Descàrrega del programari

En primer lloc s'explica com descarregar el programari. És convenient guardar el programari descarregat a un suport extern, tipus pendrive. Encara que aquesta descàrrega es podria fer perfectament amb un ordinador amb Windows, les instruccions que tot seguit s'explicaran pressuposen que es treballa en un ordinador amb Linux Ubuntu (pot ser un Linux Ubuntu qualsevol, no és necessari que sigui un dels ordinadors on es vol instal·lar el programari).

Inicia una sessió amb l'usuari administrador de l'Ubuntu (ubtadmin) i obre un terminal

Crea una nova carpeta on s'hi ubicaran els fitxers descarregats:

 mkdir -p smart-ubt1604


Canvia a aquesta carpeta:

 cd smart-ubt1604


Descarrega l'script que gestionarà la descàrrega del programari:

 wget http://edudownload.caib.es/files/smart/ubuntu/download-smart-software-ubuntu-16.04.sh


Proporciona permisos d'execució a aquest script:

 chmod 755 download-smart-software-ubuntu-16.04.sh


Executa l'script:

 ./download-smart-software-ubuntu-16.04.sh


Comença la descàrrega del programari...paciència...

En acabar, copia la carpeta smart-ubt1604, que trobaràs dins la carpeta ubtadmin, a un suport extern (p.e. pendrive)

 

Instal·lació del programari

Les accions que a continuació s'expliquen ja s'han d'executar als l'ordinadors on s'hi vol instal·lar el programari. Mentre duri la instal·lació és necessari que l'ordinador estigui connectat a Internet.

Procediment:

1. Inicia una sessió com a ubtadmin

2. Introdueix el pendrive que conté el programari descarregat i obri'l amb l'explorador d'arxius (es tracta d'assegurar que el pendrive està muntat)

3. Obri un terminal i canvia al directori del pendrive que conté el programari:

 cd /media/ubtadmin/XXXXX/smart-ubt1604


on XXXXX és nom identificatiu del pendrive

4. Actualitza les fonts de programari:

sudo apt-get update


5. Executa l'ordre següent:

  sudo dpkg -i smart-*.deb


Si dóna un avís "mesage hash not valid", no se n'ha de fer cas.

6. Executau l'ordre següent per instal·lar les dependències no resoltes:

sudo apt-get -f install

Si es tracta d'un altre model diferent al SB480 DViT, podeu donar per acabada la instal·lació i reiniciar l'ordinador. Abans de treballar amb la PDI es recomana orientar-la amb les eines d'Smart. 

 

Els punts següents només s'han d'executar si el model de PDI que es vol controlar és Smart SB480 DViT.  

7. Si es tracta d'una Smart SB480 DViT, s'ha d'instal·lar un darrer paquet:

sudo dpkg -i nwfermi-0.6.5.1-0max1_i386.deb

 

8. Un altre cop, cal instal·lar dependències no resoltes: 

sudo apt-get -f install

 

9. En acabar s'ha de reiniciar l'equip

 

10. En el model SB480 DViT, un cop acabada la instal·lació i reiniciat, es necessari activar el "Mode d'ús simultani del ratolí" (SMART Technologies - Configuració d'SMART → Configuració del maquinari d'SMART → Configuració del ratolí i dels moviments) tal i com es mostra a la figura següent:

Mode d'ús simultani del ratolí

 

11. Orientau la PDI SB480 treballar normalment.

Nota important: 

En actualitzar el nucli de Linux, és possible que sigui necessari reinstal·lar el paquet nwfermi:
sudo dpkg -i nwfermi-0.6.5.1-0max1_i386.deb
Si no es disposa de l'arxiu .deb, aquest es pot descarregar:
wget http://edudownload.caib.es/files/smart/ubuntu/ubt1604/nwfermi-0.6.5.1-0max1_i386.deb