Programació de la còpia de seguretat de les dades del servidor de domini Windows 2003 Server


En informàtica una còpia de seguretat (backup en anglès) fa referència a la còpia d'informació que es realitza per tal de ser restaurada en cas de pèrdua de dades o en cas de ser requerida en posterioritat.

Segons la proposta tècnica totes les dades estan emmagatzemades a la unitat D del servidor per la qual cosa no és necessari fer còpies dels llocs de treball ja que, en teoria, no tenen dades.

El servidor de domini Windows2003 Server ens permet realitzar diversos tipus de còpies de seguretat (Normal, Copia, Incremental, Diferencial, diaria). En aquest article únicament farem feina amb la còpia normal, hem triat aquesta còpia per la seva simplicitat i perquè aquesta còpia pot servir per a tots els centres. Els coordinadors amb més coneixements que vulguin realitzar un altre tipus de còpia poden posar-se en contacte amb el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació seguint el procediment Consultes i propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació.
Aquesta còpia normal l'emmagatzemem a un equip o disc dur fora del servidor de forma que si el servidor s'espenya la puguem recuperar.

La proposta consisteix en 4 còpies de seguretat, 2 de dades i 2 de sistema:
   • Realitzam una còpia de sistema anomenada Sistema_A, aquesta còpia es repeteix cada 8 setmanes i quan es fa la nova reemplaça la còpia anterior.
   • Quan han passat 4 setmanes de la còpia Sistema_A es realitza la còpia Sistema_B que serà idèntica a Sistema_A però en una altra data. Feim feina d'aquesta forma per evitar quedar-nos sense còpia de seguretat en el cas que mentre es realitzés una còpia sortís una errada i la còpia surtís corrupte. Si només fecem feina amb una còpia de seguretat i la còpia sortís corrupte  ens quedaríem sense cap còpia correcte ja que la nova copia substitueix a la antiga.
   • Per a realitzar les còpies de les dades emmagatzemades a D realitzam el mateix procediment amb Dades_A i Dades_B. Com les dades canvien contínuament les còpies es realitzen cada 2 setmanes, de forma que cada setmana es faci Dades_A o Dades_B.
   • Per exemple:
    • 1a setmana Còpia Sistema_A i Dades_A
    • 2a setmana Còpia Dades_B
    • 3a setmana Còpia Dades_A que reemplaçaria a la còpia Dades_A de la 1a setmana
    • 4a setmana Còpia Dades_B que reemplaçaria a la còpia Dades_B de la 2a setmana
    • 5a setmana Còpia Sistema_B i Dades_A  que reemplaçaria a la còpia Dades_A de la 3a setmana 
    • 6a setmana Còpia Dades_B que reemplaçaria a la còpia Dades_B de la 4a setmana
    • 7a setmana Còpia Dades_A que reemplaçaria a la còpia Dades_A de la 5a setmana
    • 8a setmana Còpia Dades_B que reemplaçaria a la còpia Dades_Bde la 6a setmana
    • 9a setmana Còpia Sistema_A que reemplaçaria a la còpia Sistema_A de la 1a setmana i Dades_A  que reemplaçaria a la còpia Dades_A de la 7a setmana
    • ...

     El lloc de treball o disc dur on emmagatzemam les còpies de seguretat ha d'estar encés mentre aquestes es fan


     Les pases a seguir per a aquest procediment són les següents:
   1. Compartim una carpeta compartida amb el nom copies al lloc de treball on voldrem desar les còpies de seguretat (si feim la copia a un disc dur USB endollat directament al servidor no hem de fer aquesta passa)
   2. Anau a Inicio → Todos los programas → Accesorios →Herramientas del sistema → Copia de seguridad  tal com mostra la imatge
    thumb_backup1
   3. Si és la primera vegada que ho feu, sortirà aquesta finestra:
    thumb_copia0
    Llevau el tick d'on posa "Empezar siempre en modo asistente" i pitjau Cancelar.
   4. Anau una altra vegada a Inicio → Todos los programas → Accesorios →Herramientas del sistema → Copia de seguridad. Us sortirà una nova finestra com la de la imatge següent. Després seleccionau la pestanya Programar trabajos, triam el dia que volem que comenci el procés i que puguem deixar el lloc de treball on voldrem fer la còpia de seguretat en marxa. Mentre es fa la còpia es convenient que no hi hagi gent fent feina al centre. Fem clic a Agregar tarea
    thumb_copia1 
   5.  Fem clic a Siguiente
    thumb_copia2
   6. Triam l'opció Hacer copia de seguridad de archivos, unidades o datos seleccionados i fem clic a siguiente
    thumb_copia3
   7.  Ara triam les dades de les que volem fer la còpia. A la còpia del sistema triarem tota la unitat C i System State, en el cas de les dades triarem D, també podem incloure P i W si ho trobam necessari
    thumb_copia4
    thumb_copia_dades1
   8. Fem clic a Examinar... per a triar la ubicació on volem realitzar la còpia. També escriurem el nom que tindrà la còpia Dades_A o Sistema_A depenent si és de dades o de sistema.
    thumb_copia5
    Si fem la còpia a un lloc de treball, per a triar la destinació seleccionam Toda la red
    thumb_copia6
    Red de Microsoft Windows
    thumb_copia7
    Triam el nostre domini i després el lloc de treball
    thumb_copia8
    Finalment triam la carpeta compartida del lloc de treball
    copia10
   9. Tipus de còpia Normal
    thumb_copia11
   10. Fem clic a l'opció Comprobar datos después de la copia de seguridad 
    thumb_copia12
   11.  Reemplazar las copias de seguridad existentes
    thumb_copia13
   12. Ara assanayalam que volem realitzar la còpia més endavant, posam el nom a la programació Dades_A o Sistema_A i fem clic a Establecer programación ...
    thumb_copia14
   13. A l'opció programar tarea triam semanalmente, triam el dia de la setmana i el període de la còpia.
    thumb_copia15
   14. Acceptam i ens demanarà la contrasenya d'administrador de domini 4 vegades. Després haurem de repetir el mateix procés triant els dies de començament per a sistema_B, dades_A i dades_B.