A partir de la versió 0.7.0, iControl ofereix la possibilitat de gestionar les llistes negres mitjançant expressions regulars. En aquesta versió s'ha afegit una nova opció anomenada EXPRESSIONS regulars blocades. Aquesta opció permet  filtrar els accessos a Internet fent servir expressions en lloc de noms de domini tal i com es fa quan s'inclou un domini a Llocs web AFEGITS a les llistes negres. Fent servir expressions es filtren tots els llocs web que incloguin aquesta expressió o paraula a URL de navegació.

thumb_expressions

Per exemple, si es filtra la paraula futbol per mitjà de l'opció EXPRESSIONS regulars blocades, tallarà qualsevol pàgina web que tengui la expressió futbol a la url, però òbviament no totes les pàguines relacionades amb futbol. També tallarà la cerca de la paraula futbol amb google o qualsevol altre cercador així com qualsevol paraula que tengui els caràcters de futbol a la seva paraula com pot ésser futboleros o futbolin.  

thumb_cerca_google_futbol

Si volem filtrar més d'una expressió hem de posar una expressió a cada línia.

thumb_expressions3
Existeix la possibilitat de realitzar filtratges especials, seguint una sintaxis concreta que no hi entrerem, si qualcú vol investigar més pot mirar:
http://www.squidguard.org/Doc/expressionlist.html

El Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centre ha desplegat aquesta actualització als proxy basats amb Ubuntu 10.04 (encara no s'ha provat en els Ubuntu 8.04, per tant, els centres amb aquesta versió del sistema operatiu en el proxy no disposaran encara de aquesta nova actualització de iControl).

IMPORTANT!!! la utilització d'expressions regulars per filtrar pàgines penalitza molt més el rendiment del proxy que el filtratge mitjançant noms de domini (el sistema emprat a Llocs web AFEGITS). Es demana, per tant tenir molta cura en la utilització d'expressions regulars i no utilitzar-les si no és realment necessari.