Darrera actualització: 10-1-05

Resum:

» Mandrake Linux es distribueix amb un conjunt d'eines avençades que permeten als usuaris instal·lar i configurar els paquets RPM. A diferència de la comanda rpm estàndard, les eines urpmi poden resoldre dependències i suggerir paquets alternatius per a satisfer aquestes dependències.

Les eines urpmi treballen a partir d'una base de dades de paquets coneguts. Els paquets poden trobar-se indistintament en CD-ROMs, en discos durs, en carpetes compartides o en servidors ftp i http. Una vegada que urpmi tengui configurada la base de dades, la utilitat podrà manejar els paquets independentment de la ubicació on es trobin.

Amb aquest document pretenem proporcionar una guia ràpida per configurar, en els llocs de treball Linux de la xarxa, ubicacions remotes per a les fonts de programari. Això, que és una tasca recomanable en tots els llocs de treball i servidors Linux de la xarxa, es converteix en imprescindible en els llocs de treball que no disposin de lector de CD-ROM.

Aplicat a:

» Llocs de treball i servidors Linux


 Document Configuració de fonts de programari amb URPMI