Accés al servidor del centre des dels ultraportàtils de l'alumnat


Els centres que disposen d'un servidor Windows poden habilitar que s'hi pugui accedir des dels ordinadors que es troben a les aules Xarxipèlag 2.0 (les aules amb cobertura de xarxa sense fils) tot i que aquests ordinadors no es trobin incorporats al domini. Recordem que recomanam que l'ordinador del professor o PC d'aula sí s'incorpori al domini, però en canvi els ultraportàtils que utilitza l'alumnat no.
L'objectiu del que explicam a continuació és que els alumnes tenguin un accés al servidor del centre per mitjà d'un enllaç a una carpeta compartida del servidor del centre. Aquest enllaç s'anomenarà Servidor i als ultraportàtils apareixerà com es mostra a les figures següents (segons la versió de l'Ubuntu):

UBUNTU 12.04 thumb_acces-servidor-ubt1204
Ubuntu 12.04

 

 

 

UBUNTU 10.04 carpeta_servidor_des_de_notebook
Ubuntu 10.04

 

L'esquema següent pretén resumir aquesta proposta:

thumb_acces_recurs_compartit

 

Tasques a realitzar al servidor Windows

  1. Habilitació del compte de l'usuari Invitado
   Com que els ultraportàtils són ordinadors no incorporats al domini, el primer que hem de fer és habilitar un tipus d'accés anònim al servidor. Per això, comprovau a Usuarios y Equipos de Active Directory que l'usuari Invitado  es trobi habilitat (si no és així, cal habilitar-lo):
   Incorrecte
   Correcte
   usuari_Invitado_inhabilitat
   usuari_Invitado_habilitat
No s'ha especificar cap contrasenya per a l'usuari Invitado, simplement s'ha d'habilitar el compte. De fet, aquest usuari ha de tenir la contrasenya en blanc

 

  1. Definir la carpeta compartida (recurs compartit)
   • S'ha de crear una carpeta nova, anomenada xarxipelag20, dins D:\grups\   (recomanam que repasseu la Proposta tècnica de configuració de la xarxa i del domini). Aquesta carpeta s'ha de compartir. El nom del recurs compartit ha de ser, obligatòriament, xarxipelag20, tal com es mostra a les imatges inferiors.
  2. Revisió dels permisos de la carpeta compartida (recurs compartit)
   • Permisos de seguretat (o NTFS): Todos, permisos de lectura; el grup de professorat, permisos d'escriptura i modificació
   • Permisos de compartició: Todos, permís de canvi.

 

permisos_NTFS_carpeta_xarxipelag20 thumb_permisos_comparticio_carpeta_xarxipelag20_4b

 

   Dins la carpeta compartida podeu crear subcarpetes, amb el criteri que considereu. Per exemple podríeu crear les següents:Nom de carpeta Permisos NTFS (pestanya Seguridad)
Finalitat del recurs
Continguts Els que ha heredat Els docents hi poden guardar continguts educatius, descarregats per exemple d'Agrega. D'aquesta manera estaran disponibles per a l'alumnat via la xarxa d'àrea local, molt més ràpida que l'accés via Internet. També hi poden crear carpetes, per exemple Cinquè, SisèB, EdFísica, ...).
Els alumnes els podran obrir, així com també copiar per guardar-los a altre lloc, però no modificar o eliminar.
Informacions Els que ha heredat  Els docents hi poden deixar material a disposició dels alumnes, per exemple documents, enunciats, articles, etc.
Els alumnes els podran obrir, així com també copiar per guardar-los a altre lloc, però no modificar o eliminar.
Tasques Els que ha heredat +
Todos: Modificar i Escribir
Aquí els alumnes (a més dels docents) hi tenen permís d'escriptura, per tant es pot utilitzar com a repositori temporal on aquests hi guardin tasques que posteriorment consultarà el docent.

 

 1. Comprovació de les directrius del controlador de domini

  Si la carpeta compartida es troba en el controlador del domini, és necessari assegurar-se que les següents directives del controlador del domini es trobin  en la situació que es mostra a continuació (per accedir a la gestió d'aquestes directives, s'ha d'anar a Eines administratives - Directiva de seguretat del controlador de dominiDirectives localsOpcions de seguretat):
  • Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de cuentas SAM - Deshabilitada
  • Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de cuentas ni recursos compartidos SAM - Deshabilitada
  • Acceso a red: deja que los permisos de Todos se apliquen a los usuarios anónimos - Habilitada
  • Cliente de redes Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (si el servidor lo permite)- Deshabilitada
  • Cliente de redes Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (siempre) - Deshabilitada
  • Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (si el servidor lo permite) - Deshabilitada
  • Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (siempre) - Deshabilitada
  Si es fa algun canvi en aquestes opcions, és necessari forçar una actualització de les directives executant gpupdate des de la línia de comandaments del servidor.
  Si aquestes directrius no estan tal i com s'indica anteriorment el controlador del domini demanarà autenticació quan s'intenti accedir al servidor des dels ultraportàtils.

Sol·licitud de creació de l'accés al recurs compartit des dels ultraportàtils

 


Des del Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic ens connectarem al servidor de configuracions del centre i farem que es creï un accés directe, de nom "Servidor", que apareixerà als escriptoris de tots i cadascun dels ultraportàtils, tal com mostràvem a la primera captura de pantalla.