Introducció


El nou equipament provinent del Pla de Modernització Educativa per a la realització de la Proposta Tècnica Xarxipèlag 2.0 disposa entre d'altres equipaments d'un servidor proxy-catxé.

El proxy-catxé proporciona a la xarxa del centre les següents avantatges:

  • Accelerarà la navegació per Internet.
  • Permetrà el control de la sortida a Internet. Es podrà decidir, en qualsevol moment, quines màquines de la xarxa han de tenir accés a Internet i quines no.
  • Permetrà controlar si la petició d'una determinada màquina ha de ser rebutjada o no en funció del servidor de destinació. Això ens permetrà controlar l'accés a pàgines no recomanables.
  • Permetrà controlar totes les connexions (diferents de l'HTTP) a xarxes remotes: ftp, xat, correu, etc.

Tots els dispositius  connectats a la xarxa sense fils Wi-Fi  (per exemple els ultraportàtils de l'alumnat) surten a Internet passant per aquest  proxy-catxé.

El proxy-catxé disposa d'una utilitat que permet controlar de forma instantània i remota l'accés a Internet anomenada iControl.

Què és l'iControl i com s'hi accedeix


iControl és una utilitat que permet controlar de forma instantània i remota l'accés a Internet des de diferents ubicacions de la xarxa del centre. Permet, també, filtrar les destinacions a les quals es pot accedir. És una utilitat que possibilita que un professor, amb un simple clic de ratolí, pugui inhabilitar l'accés a Internet als ordinadors de l'aula, torna-lo habilitar o, fins i tot, restringir la navegació a un conjunt limitat de destinacions.

El funcionament de l'iControl és molt senzill. Tota la gestió de l'accés a Internet es pot fer mitjançant un navegador Web. 

L'única cosa que s'ha de fer és definir les ubicacions ( grups d'ordenadors) des de les quals es vol controlar l'accés a Internet (les anomenarem “orígens” ) i les destinacions, és a dir, els grups de llocs web on es vol restringir-hi l'accés. Quan un usuari executa l'iControl des de qualsevol navegador de la xarxa, apareix la llista de les diferents ubicacions amb l'estat actual d'accés a Internet. (si s'hi pot accedir, si està denegat l'accés o si està filtrat a ubicacions limitades)    

thumb_icontrol3                                                                                                                                                                                                                          
Per a poder accedir a l'iControl obriu un navegador web i accediu a l'adreça següent:
 http://ip_proxy/cgi-bin/iControl/iControl.cgi
On ip_proxy és l'adreça IP del servidor proxy-catxé del vostre centre.  Per exemple 10.216.254.5

Si el control d'accés funciona correctament, demanarà validació


Icontrol_usuari

Per a saber el nom d'usuari i contrasenya consultau la part final d'aquest document: Quins usuaris poden utilitzar l'iControl?

Una vegada validats apareixerà la pàgina inicial de l'iControl.

Si voleu més informació sobre aquesta utilitat podeu consultar l'article sobreiControl .

Què ofereix el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació en relació a la gestió del proxy-cache

Creació desatesa d'orígens

 


El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació posa a disposició dels centres la possibilitat de crear mitjançant sol·licitud, orígens corresponents als diferents grups de 5è i 6è d'Educació primària, i de 1r i 2n d'ESO (els nivells educatius on s'han distribuit ultraportàtils als alumnes), de forma que el professorat pugui controlar l'accés a Internet d'aquests grups d'alumnes. 
El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació crearà un origen per a cada grup classe, per exemple grup1a per a la classe de 1r d'ESO A del centre,  Això ho farà utilitzant el servidor de configuracions del centre, i d'aquesta forma el professor podrà gestionar de forma instantània i remota l'accés a Internet de tota la classe.

Procediment per a fer la petició

 


Per a la realització de la petició haurem de distingir entre els centre que tenen instal·lat el programa de gestió d'aula iTALC i els que no el tenen instal·lat.

Cas A: El centre NO té instal·lat l'iTALC

En aquest cas s'haurà de realitzar una passa prèvia d'assignació, per part del centre, de cada ultraportàtil al curs i grup corresponent.  Per a realitzar aquesta tasca cal:

  • El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació remetrà al centre, per correu electrònic, un fitxer en format Excel.
  • El coordinador TIC del centre haurà d'emplenar les caselles de color gris, amb la informació següent:


thumb_excel1

Exemple del full dels equips dels alumnes

El full consta d'una llista única a on es detallen els noms —hostnames— dels equips dels alumnes. S'ha d'assignar, per a cada equip, a quin curs i grup pertany. Només s'ha d'escriure en els camps:

curs: un sol nombre: 5, 6, 1 o 2

grup: una sola lletra: A, B, C ...

Per conèixer quin és el hostname, anau a Accesoris > Terminal i executau la comanda hostnameLlegiu-ne més.

Per conèixer quina és la MAC address, anau a Accesoris > Terminal i executau la comanda ifconfig.

- Com els ordinadors estan connects a Internet amb wi-fi, la informació serà del tipus wlan0 HWaddrthumb_foto11
Exemple de la comanda ifconfig
 

 

  1. Una vegada emplenat el full de càlcul, el coordinador TIC del centre ho remetrà al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, a l'adreça servei.ie@educacio.caib.es seguint les indicacions que trobareu a Consultes i propostes al Servei d'informàtica Educativa.
  2. El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació generarà els fitxers de configuració necessaris, i realitzarà la creació dels origens de manera remota, mitjançant el servidor de configuracions del centre.
  3. El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació enviarà un correu electrònic al centre, una vegada finalitzada la instal·lació.
  4. El professor ja disposarà dels origens a punt per a la seva utilització.

 

Cas B: El centre ja té instal·lat l'iTALC

 

En el cas que el centre tengui instal·lat el programa de gestió d'aula iTALC s'utilitzarà l'assignació dels ultraportàtils als diferents grups que es va fer en el seu moment per a l'iTALC. 
Per a realitzar la sol·licitud cal:

 

 

Quins usuaris poden utilitzar l'iControl?

Per a saber quins usuaris poden accedir a l'iControl, és a dir, quin és el nom d'usuari i contrasenya que s'ha de fer servir per accedir a l'iControl, hem de distingir entre 2 casos:

Cas A: El centre disposa de servidor de domini

En aquest cas s'han de fer servir els usuaris del domini per accedir a l'iControl. Per defecte, només els usuaris administradors del domini (grup Admins. del dominio) tendran accés a l'iControl. Si es vol que altres usuaris hi tenguin accés s'ha de crear un grup global al domini fent servir l'eina Usuarios y equipos de active directory del servidor controlador de domini amb el nom icontrol_users i després afegir-hi els usuaris que vulguem que hi tenguin accés. 
Per exemple: un usuari del domini Rafel Sancho entraria amb el seu usuari rsancho i la seva contrasenya

thumb_exemple_usuari
 

   Cas B: El centreno disposa de domini

Els usuaris que tenen accés a l'iControl són coordinaciotic i professorat. Les contrasenyes d'aquests dos usuaris les podeu sol·licitar al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació enviant un correu electrònic a sevei.ie@educacio.caib.es seguint les indicacions que trobareu a Consultes i propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació