Habilitació del programa de gestió (iTALC) per a les aules del projecte Xarxipèlag 2.0

 

Introducció

 

italc iTALC (acrònim d'"Intelligent Teaching And Learning with Computers", programa amb llicència GNU/GPL) és una eina informàtica d'ús didàctic, especialment dissenyada per a treballar als centres educatius.
Permet al professorat, des del seu ordinador d'aula, veure i gestionar els ordinadors dels alumnes, bé individualment, o bé globalment.

 

thumb_foto1
Exemple del program iTALC

Amb les eines de monitorització del programa iTALC, es poden realitzar les opcions següents:

 • Veure a la vegada tots els escriptoris dels ordinadors dels alumnes, amb una finestra petita per a cada equip (estigui encès o apagat).
 • Realitzar demostracions des de l'ordinador del professor. Aquestes es mostraran en els equips dels alumnes.
 • Mostrar l'escriptor de l'ordinador d'un alumne en concret a tots els equips de la resta d'alumnat.
  (Com que també apareix a l'escriptori de l'ordinador del professor, i aquest està connectat a la PDI, un alumne pot realitzar una tasca des del seu ordinador mentre es projecta a la PDI.)
 • Bloquejar els equips dels alumnes.
 • Control remot d'un equip en concret. El professor pot manejar l'ordinador d'un alumne, des del seu propi ordinador d'aula.
 • Enviament de missatges, que apareixeran com una finestra emergent en els equips dels alumnes.
 • Obrir i tancar sessions d'usuari, així com apagar equips.
 • Obtenir captures de pantalles.
 • Execució remota d'aplicacions.

 


 

Breu explicació del funcionament del programa

 

El programa iTALC es posa en funcionament des del menú "Eines del sistema" de l'ordinador del professor. Apareix com "iTalc master interface":

thumb_foto2
Posada en funcionament

Una vegada obert, la interfície de l'usuari presenta tres àrees diferenciades: dues barres de menús —una superior i una lateral— i un àrea central a on es mostren els equips dels alumnes.

thumb_foto3
Interfície de l'usuari

A la barra lateral es troba Overwiew overview_costat, a on es presenten les tres opcions de dita barra.  La primera i més important és el Classroom Manager classroom_manager, que mostra l'arbre amb el nom de tots els equips de l'aula. Amb el botó dret del ratolí es poden afegir i/o eliminar equips.

thumb_foto4
Arbre amb els equips de l'aula

La segona opció és Snapshots snapshot, a on es desen i mostren les captures de pantalla de l'escriptori d'un equip de l'aula.

thumb_foto9
Exemple d'una captura de pantalla, desada a la barra lateral

I finalment amb Your iTALC configuration config_costat, es configuren les preferències del programa.

 

La barra superior presenta les opcions d'aplicació al conjunt dels equips de l'aula.

thumb_foto5
barra superior

 

Així, per exemple, amb la icona Text Message textmessage, es pot enviar un missatge de text a tots els ordinadors dels alumnes alhora. El missatge apareixerà com una finestra emergent a dins dels escriptoris dels ordinadors dels alumnes.

thumb_foto6
Enviament del missatge, des de l'ordinador del professor
thumb_foto7
Missatge rebut als ordinadors dels alumnes

 

De la mateixa manera, amb la icona Fullscreen Demo fullscreendemo, l'escriptori de l'ordinador del professor es mostrarà alhora a tots els equips de l'aula; i amb la icona Lock all lockall, tots els equips quedaran bloquejats.

 

Si només es vol actuar sobre un equip en concret, només cal posar el ratolí sobre la finestra de l'equip desitjat i pitjar el botó de la dreta, per obrir el menú contextual del programa iTALC:

thumb_menucontextual
menú contextual

La majoria d'opcions són les mateixes que les de la barra superior, només que ara s'apliquen a un equip en concret. Destacaríem:

 • FullscreenDemo l'escriptori de l'ordinador del professor es mostrarà a equip de l'ordinador de l'alumne, a pantalla sencera, sense que l'alumne pugui utilitzar l'ordinador.
 • Window Demo l'escriptori de l'ordinador del professor es mostrarà a equip de l'ordinador de l'alumne, dins una finestra (que l'alumne podrà tancar o minimitzar, així com seguir amb la seva tasca).
 • Locked display bloquejar l'ordinador de l'alumne.
 • View live veure l'ordinador de l'alumne, sense possibilitat d'interactuar.
 • Remote Control Prendre el control de l'ordinador de l'alumne, és a dir, amb la possibilitat d'interactuar. També bastarà fer doble clic a sobre de la finestra per a prendre el control igualment. A l'escriptori del professor hi apareix l'escriptori de l'alumne, amb una barra superior de color blau, que ens permetrà tancar el control remot.

  thumb_foto8
  Exemple de control remot, amb la barra superior de color blau
 • Send text message Enviar-li un missatge de text.
 • Let student show demo l'escriptori de l'ordinador de l'alumne es mostra a la resta dels equips de l'aula, així com a l'ordinador d'aula. Si aquest està connectat a una PDI, l'escriptori de l'ordinador en concret es visualitzarà a la pissarra.
 • Logon / logout user Obrir i tancar sessió a dins l'ordinador de l'alumne.
 • Take a snapshot Fer una captura de pantalla de l'escriptori de l'ordinador de l'alumne.
 • Power on Encendre l'ordinador de l'alumne.
 • Reboot Reiniciar l'ordinador.
 • Power down apagar l'ordinador.
 • Overview Tornar al mode inicial, desbloquejant l'ordinador si aquest estava bloquejat, i tancant les demos obertes.

 


 

Passes per a la seva instal·lació

 

Els centres NO han d'intentar fer cap instal·lació del programa iTALC pel seu compte.

La instal·lació es farà totalment en remot des del Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres, i exclusivament en el sistema operatiu Linux.

 

El programa iTALC no ve pre-instal·lat en els ordinadors d'aula dels professors. Els centres públics que estiguin interessats en utilitzar aquest programa hauran de seguir el protocol següent:

 

 

 1. El Servei remetrà al centre, per correu electrònic, un arxiu en format Excel que conté dos fulls (un per als ordinadors dels alumnes i un per als ordinadors dels professors). alumnesprofessors

  El coordinador TIC del centre haurà d'emplenar les caselles de color gris, amb la informació següent:
Per als ordinadors dels alumnesthumb_excel1
Exemple del full dels equips dels alumnes

El full consta d'una llista única a on es detallen els noms —hostnames— dels equips dels alumnes. S'ha d'assignar, per a cada equip, a quin curs i grup pertany. Només s'ha d'escriure en els camps:

curs: un sol nombre: 5 o 6

grup: una sola lletra: A, B, C ...

 

Per a l'ordinador del professorthumb_excel2
Exemple del full dels equips dels professors

Per a cada curs i grup s'ha d'introduir la informació de l'ordinador de sobretaula del professor corresponent. En concret, la informació demanada és el hostname i les MAC address de l'ordinador d'aula del professor.

Per conèixer quin és el hostname, anau a Accesoris > Terminal i executau la comanda hostname. Llegiu-ne més.

Per conèixer quina és la MAC address, anau a Accesoris > Terminal i executau la comanda ifconfig.

- Si l'ordinador de sobretaula es connecta a Internet amb cable, la informació serà del tipus eth0 HWaddr

- Si l'ordinador de sobretaula es connecta a Internet amb wi-fi, la informació serà del tipus wlan0 HWaddr

A la casella Com està connectat s'ha de triar de la llista desplegable una de les dues opcions: "per cable", "per wifi".

thumb_foto11
Exemple de la comanda ifconfig

 

 1. Una vegada emplenat el full de càlcul, el coordinador TIC del centre ho remetrà al Servei, a l'adreça servei.ie@educacio.caib.es
 2. El Servei generarà els fitxers de configuració necessaris, i realitzarà la instal·lació del programa iTALC a l'ordinador de sobretaula de manera remota, mitjançant el servidor de configuracions del centre.

 

Per poder fer aquesta instal·lació, el centre ha de comunicar al Servei si els ordinadors d’aula estan integrats al domini o no, ja que el procediment d’instal·lació és diferent.

En aquest sentit, recordau que la integració dels ordinadors d’aula implica necessàriament que aquests estiguin connectats per cable (consultau el document Integració del PC d'aula al domini). L’avantatge d’un ordinador d’aula integrat al domini és que permet iniciar sessions amb els usuaris del domini i, en conseqüència, permet que els usuaris tenguin accés a les seves carpetes personals i a les compartides del servidor.

En el cas que els ordinadors d’aula estiguin integrats al domini, s’han de crear en el servidor de domini del centre dos grups globals amb els noms següents: italc_profes i italc_admins.

El grup global italc_profes ha de contenir tots els usuaris professors que faran servir els ordinadors de les aules (aquests usuaris podran emprar el programa però no podran modificar la configuració de les aules). En el grup global italc_admins només hauria de figurar l'administrador del servidor (coordinador TIC) o bé deixar-lo en blanc.

 

 1. El Servei enviarà un correu electrònic al centre, una vegada finalitzada la instal·lació.
 2. El professor ja disposarà del programa iTALC en el seu ordinador, a punt per a la seva utilització.