Configuració d'un dispositiu chromebook per connectar-lo amb la Wi-Fi xarxipelag2.0


Quan es configuren els paràmetres de la xarxa wifi xarxipelag20 a un chromebook s'hauràn d'emplenar de la manera següent, tal com es veu a la imatge:

chromebook

Els paràmetres a omplir són els següents:

  • SSID: el nom de la vostra xarxa wifi, en aquest exemple xw507011
  • Mètode EAP: PEAP
  • Autenticació fase 2: Automàtic
  • Certific CA servidor: No comprovar
  • Coincidència d'assumpte: deixar-ho en blanc
  • Certificat d'usuari: cap d'instal·lat
  • Identitat: l'identificador SSID sense la lletra "x". En aquest exemple w507011.
  • Contrasenya: *******
  • Identitat anònima: deixar-ho en blanc

Si ja teníeu qualque chromebook configurat i ara no pot connectar a la wifi i surt un missatge que s'ha rebutjat el certificat d'autenticació de manera local, llavors en el paràmetre Certific CA servidor haureu de canviar de Predeterminat a No comprovar .