Introducció

Moodle proporciona la funcionalitat de crear cohorts o grups d'usuaris per a tot el lloc. És molt útil crear aquestes agrupacions a l'inici del curs acadèmic, de tal manera que es pugui inscriure una cohort al cursos adients en lloc d'anar inscrivint alumne per alumne. Per exemple, es podrien crear les següents cohorts a nivell de sistema:

  • 1rESO-grup-A
  • 1rESO-grup-B
  • 1rESO-grup-C

Posteriorment s'han d'assignar els alumnes al grup que pertany. A partir d'aquí, a cada curs només s'ha d'inscriure la cohort adient, en lloc d'anar alumne per alumne. A més, un nou alumne només s'haurà de inscriure a la cohort pertinent i automàticament estarà inscrit a tots els cursos on estigui inscrita la cohort.

Creació de la cohort

Les cohorts poden ser creades pel coordinador de l'aula virtual a l'opció següent:

thumb_cohort

Al desplegable podeu seleccionar entre fer la cohort accessible a tot el sistema o només a una categoria concreta, per exemple, a la categoria amb el nom 1rESO. Si triau aquesta segona opció, la cohort només es podrà inscriure als cursos que es troben a la categoria assignada.

thumb_cohort

Assignació d'alumnes a la cohort

Després seleccionam els alumnes de la cohort. Es poden afegir nous alumnes en qualsevol moment del curs.

thumb_cohort

Inscripció de cohorts als cursos

Podem inscriure una o diverses cohorts al curs tant en el moment de crear el curs com després editant els seus paràmetres:

thumb_cohort