Amb la finalitat de definir les funcions que ha de dur a terme la persona que desenvolupa el rol de Coordinador d'Aula Virtual, es proposen les següents tasques a realitzar a l'aula virtual Moodle del centre educatiu:

  • Establir la normativa d'ús de l'aula virtual juntament amb l'equip directiu i donar-la a conèixer al professorat.
  • Gestionar les categories i les cohorts a principi de cada curs acadèmic.
  • Vigilar l'espai ocupat per cada un dels cursos així com demanar més espai per a l'aula virtual en cas necessari.
  • Comunicar les diferents incidències i consultes al servei IEduca sobre l'aula virtual.
  • Ajudar al professorat en els dubtes sobre l'ús de l'aula virtual.
  • Realitzar altres tasques de manteniment seguint les directrius del servei IEduca.
És convenient que els nous coordinadors AV coneguin bé les funcionalitats que ofereix Moodle i que llegesquin detingudament tots els articles publicats a l'apartat d'Aula Virtual.