Per mitjà dels servidors de configuracions instal·lats en els centres i fent servir la utilitat puppet es despleguen configuracions i actualitzacions als ordenadors i als ultraportàtils. Existeix un servidor de configuracions central i cada centre té un servidor de configuracions que llegeix les configuracióons planificades des del servidor central i, a la vegada, les distribueix als ordenadors i als ultraportàtils del centre.

Els equips clients (ordinadors i portàtils) es connecten al servidor de configuracions del centre cada 30 minuts per comprovar si hi ha noves configuracions per aplicar i, en cas afirmatiu, s'apliquen.

Perquè un lloc de treball (sigui un ordinador o un portàtil) rebi correctament les configuracions programades és necessari que compleixi aquests dos requisits:

1. Que el seu hostname compleixi els requeriments explicats a l'article Quin és el hostname als Linux Ubuntu?

2. Que tengui correctament configurat el seu client puppet. És a dir, que el client puppet sàpiga a quin servidor de configuracions s'ha d'adreçar per obtenir les configuracions. La configuració del client puppet s'estableix en el fitxer /etc/puppet/puppet.conf. Per tant, editau aquest fitxer, executant l'ordre següent en un terminal::

sudo nano /etc/puppet/puppet.conf

ó be, si preferiu un editor gràfic:

sudo gedit /etc/puppet/puppet.conf

La configuració del servidor de configuracions es fa a una línia que comença amb el mot server=... que normalment es troba a continuació de la línia [main]. En aquesta línia s'ha d'escriure: server=scxxxxxx.domini.local on xxxxxx són els darrers 6 dígits del codi del centre, domini és el domini del centre i .local únicament es posa en el cas que el nom del domini acabi en .local.

Nota: si la línia server=... no existeix s'ha de crear de bell nou.

Així, per exemple, en el cas del CP Sa Bodega, el fitxer puppet.confcomençarà així:

[main]
server=sc001307.cpsabodega.local
...
...