Funcions del coordinador de les tecnologies de la informació

 

 • Organitzar els recursos informàtics del centre seguint les directrius tècniques marcades pel Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació (Servei TIE). Aquestes directrius es troben en aquest mateix lloc web.
  [És important assenyalar que aquest lloc web és dinàmic i els procediments poden sofrir canvis]
 • Actuar amb funcions de coordinació i interlocució entre el centre docent i les unitats de la Conselleria que impulsin iniciatives en l’àmbit de les TIC o que els donin suport tècnic.
 • Realitzar el curs de formació a distància “Formació de Coordinadors TIC de centres” en el cas de no haver-lo fet abans. Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per a:
   1. Conèixer de forma bàsica el cablatge estructural del centre.
   2. Conèixer el maquinari informàtic del centre.
   3. Conèixer i saber usar els diversos sistemes operatius homologats.
   4. Saber instal·lar i conèixer el programari instal·lat al centre així com les seves necessitats.
   5. Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors de centre tingui la llicència legal d'ús corresponent. 
   6. Administrar el domini del centre: gestió d’usuaris i grups, permisos, perfils i polítiques.
   7. Administrar les còpies de seguretat de les dades del centre.
   8. Configurar i integrar al domini del centre els PC com a lloc de treball en la xarxa dels centres amb els diversos sistemes operatius homologats.
   9. Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents electrònics.
   10. Saber instal·lar, reinstal·lar i mantenir els diversos sistemes operatius homologats.
   11. Solucionar els problemes bàsics de l'equipament TIC.
   12. Gestionar les garanties del maquinari del centre.
   13. Saber realitzar peticions de suport al Servei TIE.
   14. Gestionar la proposta de l'aula virtual.
   15. Gestionar la proposta de la web de centres.
   16. Conèixer el projecte Agrega.
   17. Conèixer les diferents llicències d’ús dels materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia. La publicació de continguts que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s'ha de fer amb l'adopció de llicències Creative Commons.
 • Col·laborar amb l’equip directiu, i també amb el claustre de professors, en tots els temes relatius a l’aplicació de les TIC, tant els referits a l’aplicació didàctica com els referits a la informàtica administrativa del centre.
 • Participar en el procés d’integració de les TIC en el Projecte Educatiu amb la definició d’objectius i estratègies. També ha de participar en el procés d’elaboració d’aquells apartats de la programació general anual que facin referència a les línies d’actuació sobre la implantació de les TIC en l’activitat docent del centre i les mesures d’organització i gestió necessàries per garantir l’ús òptim d’aquestes tecnologies per a tots els usuaris: agrupaments, ús d’espais, adscripció horària i de recursos, normativa específica d’ús, etc.
 • No serà responsabilitat del coordinador TIC la instal·lació o configuració de productes no homologats per la Conselleria, que no disposin de l’autorització legal corresponent o que es consideri que són potencialment perillosos per garantir el bon ús de les instal·lacions informàtiques del centre dins del marc de la proposta tècnica del Servei TIE.
 • La persona que ostenti la coordinació de TIC actuarà sempre sota les ordres de l’equip directiu del centre i la prioritat en les seves actuacions estarà, igualment, marcada per l’equip directiu.DOCUMENT EN REVISIÓ. Darrera revisió: 31/03/2017