Aquest procediment explica com actualitzar el programari per a Linux Ubuntu (drivers i Notebook) de les PDI SmartBoard. Les versions del programari un cop actualitzades seran:

Drivers: 11.0.379.1
Notebook: 11.0.379.0

Aplicat a: PC d'aula amb sistemes operatius Ubuntu 10.04 o Ubuntu 12.04 que controlen PDI de la marca SmartBoard

El procediment és valid per a qualsvol PDI d'Smart. Es pot aplicar als dos tipus de PDI de la marca Smart que s'han distribuït en els diferents contractes (model SB680 i model SB480).


Descàrrega del programari


En primer lloc s'explica com descarregar el programari. És convenient guardar el programari descarregat a un suport extern, tipus pendrive. Encara que aquesta descàrrega es podria fer perfectament amb un ordinador amb Windows, les instruccions que tot seguit s'explicaran pressuposen que es treballa en un ordinador amb Linux Ubuntu (pot ser un Linux Ubuntu qualsevol, no és necessari que sigui un dels que s'han d'actualitzar).

Inicia una sessió amb l'usuari administrador de l'Ubuntu (ubtadmin) i obre un terminal

Crea una nova carpeta on s'hi ubicaran els fitxers descarregats:
 mkdir -p smart-v11
Canvia a aquesta carpeta:
 cd smart-v11
Descarrega l'script que gestionarà la descàrrega del programari:
 wget http://edudownload.caib.es/files/smart/ubuntu/download-smart-software-ubuntu.sh

Proporciona permisos d'execució a aquest script:
 chmod 755 download-smart-software-ubuntu.sh

Executa l'script:
 ./download-smart-software-ubuntu.sh

Comença la descàrrega del programari...paciència...

En acabar, copia la carpeta smart-v11, que trobaràs dins la carpeta ubtadmin, a un suport extern (p.e. pendrive)

Actualització del programari


Les accions que a continuació s'expliquen ja s'han d'executar als l'ordinadors on s'hi vol actualitzar el programari.

Desinstal·lació del programari actualment instal·lat


Tot seguit és necessari desinstal·lar el programari d'Smart que està instal·lat a l'ordinador. Aquesta passa només és necessari fer-la si el programari d'Smart fou instal·lat amb la utilitat Manage 3rd party Software. Per tant, el que és proposa és executar aquesta utilitat, comprovar si aquest programari apareix com a instal·lat i desinstal·lar-lo en el cas que sí hi apareixi.

Convé assenyalar que en el cas de que s'hagi de desinstal·lar el programari, s'ha de fer una excepció amb les galeries de recursos d'Smart. Per això, si durant el procediment de desinstal·lació, a qualque moment, se'ns fa la pregunta: "Do you want to remove all tree installed Galleries?", s'ha de contestar NO !!

Les passes que s'han de seguir per desinstal·lar el programari són:

1. Inicia una sessió com a ubtadmin

2. Executa el programa Manage 3rd party Software que es troba al menú Eines del Sistema i comprova si el programari d'Smart (el Notebook Software i l'Smart Product Drivers) apareix al llistat d'aplicacions instal·lades.
Si hi apareixen, s'ha de continuar en el punt 3.
Si no hi apareixen, no cal fer res. S'ha de continuar en el següent apartat "Instal·lació de la nova versió".
 
3. Selecciona Notebook Software i pitja el botó <Remove>. Demanarà la contrasenya de l'usuari ubtadmin

4. A la pregunta "Do you want to remove all tree installed Galleries?", s'ha de contestar NO !!

5. Molt sovint, la desinstal·lació donarà errors però no se n'ha de fer cas

6. Tot seguit, és necessari sortir de l'aplicació Manage 3rd party Software i tornar-la executar

7. Ara s'ha de fer el mateix que abans però amb els Smart Product Drivers, és a dir, seleccionar aquest paquet de programari i fer clic a <Remove>. És probable que surtin errors als quals tampoc se n'ha de fer cas.

8. En acabar, surt de l'aplicació Manage 3rd party Software i reinicia el sistema
Nota important: si, un cop reiniciat el sistema, desprès d'haver desinstal·lat el programari, teniu un problema amb el ratolí (aquest de manera persistent es col·loca al cantó superior esquerra de la PDI), desconnectau l'USB que connecta l'ordinador amb la PDI durant el procés d'instal·lació. Un cop desconnectat procediu amb la instal·lació tal i com s'indica en els següents apartats. En acabar la instal·lació del programari, tornau connectar l'USB.

Instal·lació de la nova versió


1. Inicia una sessió com a ubtadmin

2. Introdueix el pendrive que conté el programari descarregat i obri'l amb l'explorador d'arxius (es tracta d'assegurar que el pendrive està muntat)

3. Obri un terminal i canvia al directori del pendrive que conté el programari:
 cd /media/XXXXX/smart-v11

on XXXXX és nom identificatiu del pendrive

4. Executa l'ordre següent:
  sudo dpkg -i smart-*.deb

Donarà un avís "mesage hash not valid" al qual no se n'ha de fer cas.

Nota important:si el sistema comunica que té problemes de dependències i no pot instal·lar els paquets que conformen el programari d'Smart, s'ha d'executar la següent ordre que forçarà la instal·lació dels paquets necessaris i la instal·lació podrà concloure correctament:
 sudo apt-get -f install
 
5. En acabar la instal·lació s'ha de reiniciar l'equip