A diferència de la xarxa Wi-Fi actual en la qual existeix una única credencial per centre (totes les connexions del centre utilitzen la mateixa credencial - usuari/contrasenya - per connectar-s'hi), en les noves xarxes Wi-Fi que s'instal·laran en el projecte "Escoles Connectades" cada usuari haurà d'emprar la seva pròpia credencial corporativa per poder connectar-s'hi.

Així, només es podran autenticar a la nova xarxa wifi d'un centre concret i, amb conseqüència, fer-ne ús, els usuaris corporatius que estan assignats a aquest centre. Per tant, per poder iniciar una connexió wifi caldrà emprar les credencials corporatives (la mateixa parella usuari/contrasenya que s'utilitza per accedir a les aplicacions corporatives com el portal del personal, el correu electrònic oficial, l'Abiesweb o el moodle centralitzat)

Cada usuari, bé sigui docent, personal administratiu o alumne, només podrà validar-se a la xarxa wifi "Escoles Connectades" des d'un únic equip de manera simultània, al mateix temps. No estaran permeses les connexions simultànies amb diversos dispositius. Per exemple, si un usuari validat a la xarxa wifi des d'un telèfon mòbil es vol validar amb una tableta o un portàtil, prèviament haurà de desconnectar el seu telèfon mòbil de la wifi del centre.

Recordau que podeu gestionar els usuaris corporatius seguint els següents procediments:

 

Professorat i personal administratiu

Per gestionar els usuaris corporatius membres dels grups professorat i personal administratiu cal fer servir l'aplicació SEU. Amb aquesta aplicació podeu assignar al vostre centre qualsevol professor o professora que estigui assignat incorrectament a un altre centre o reiniciar contrasenyes dels usuaris que no la recorden. Trobareu les corresponents instruccions d'ús al document "Manual d'ús aplicació SEU" . Si ho requeriu disposau d'informació addicional del programari SEU al lloc web SEU: Instruccions, manual i suport

En el cas d'usuaris que estiguin assignats a més d'un centre heu de seguir el procediment que trobareu a "Usuaris assignats a més d'un centre"

 

Alumnat

Per mitjà del GESTIB, es poden crear usuaris corporatius per als alumnes del centre. Les passes a seguir per un membre de l'Equip Directiu o bé persona autoritzada (Coordinador TIC) són:

 

  • Accediu al Gestib i anau a l'opció de menú Alumnat - comptes d'usuari MOODLE per a alumnes.

Només podran emprar aquesta pantalla usuaris amb càrrec de director/a, secretari/ària o coordinació TIC

 

  • Apareixerà una pantalla de cerca d'alumnes, per ensenyament, curs i grup. Escollits els valors que interessin, s'ha de prémer el botó 'Cerca'.
  • Sortirà una llista d'alumnes, amb el seu codi d'usuari si ja estan donats d'alta al SEU i sense codi en cas contrari.
  • Heu de seleccionar els alumnes que vulgueu donar d'alta al SEU i prémer "Sol·licitud comptes". En cas de realitzar aquest procediment amb un alumne que ja té compte assignat, l'efecte que tindrà serà el de reinicialitzar la seva clau.
  • En una nova pantalla sortirà el resultat de la sol·licitud en forma de llista de registres, on cada registre correspondrà a un alumne, i mostrarà el seu nom, el nom d'usuari assignat i la seva clau.
  • És important imprimir o guardar d'alguna manera el que mostra aquesta pantalla, ja que serà l'únic moment en què es mostrarà la clau assignada.
  • Donau  a cadascun dels alumnes l'usuari/contrasenya que el sistema d'alta al SEU ha generat. Els usuaris alumnes tenen la capacitat de reinicialitzar la contrasenya (la qual cosa garanteix el dret a la privacitat). Per fer-ho s'ha habilitat el següent servei de Canvi de Contrasenya: https://saml.caib.es/protected/passwordChange

Cal tenir en compte que aquest procediment és el mateix que es fa servir per crear credencials corporatives pels alumnes dels centres que fan servir el moodle corporatiu (projecte Aula Virtual) (veure l'article  "Com puc importar alumnes des del Gestib?"). Si ja feu servir l'Aula Virtual no cal repetir-ho per als alumnes que hi tenen accés.

 

Els centres que disposeu de lloc web segons el projecte Webs de Centres basat en Joomla (http://c[codi_centre].eduwebs.caib.es), teniu en compte que UNA VEGADA DONATS D'ALTA ELS ALUMNES, AQUESTS PODRAN INICIAR SESSIÓ AL JOOMLA. PER TANT, SI ACTUALMENT TENIU AL WEB ÀREES RESTRINGIDES A USUARIS REGISTRATS (ACCÉS "REGISTRAT") CONVÉ QUE LES TRANSFORMEU A ACCÉS "ESPECIAL" I QUE REVISEU MITJANÇANT EL GESTOR D'USUARIS QUE CADASCUN DELS DOCENTS SIGUIN D'UN NIVELL SUPERIOR A REGISTRAT. Revisau la qüestió dels permisos en Joomla.