El programa "Escoles connectades" suposarà una millora sensible de la connectivitat a Internet i de les xarxes Wi-Fi del centres docents públics de d'educació primària i secundària obligatòria. Pel que fa a la connectivitat tots els esmentats centres gaudiran d'una amplada de banda simètrica de 990 Mbps (megabits per segon) i una xarxa sense fils (Wi-Fi) d'alta capacitat a tots els espais educatius, administratius i comuns del centre. 

Actualment els centres docents públics de d'educació primària i secundària obligatòria disposen d'una antiga xarxa Wi-Fi que va ser instal·lada entre 2009 i 2011 i que en aquest document anomenarem "antiga xarxa Wi-Fi 2.0". Així, els centres tenen actualment dues xarxes locals diferenciades tal i com es mostra en el gràfic següent. Una xarxa cablada "administrativa i de serveis" amb adreçament 10.216.x.x i una xarxa "educativa" que inclou la xarxa Wi-Fi i els ordinadors instal·lats a les aules docents.

 

 xarxa actual.png

 

  1. Xarxa "administrativa i de serveis" cablada amb adreçament 10.216.x.z
  2. Xarxa "educativa" i antiga wifi 2.0 amb adreçament 10.218.x.x o 10.219.x.x o 10.220.x.x

La posada en marxa de les noves xarxes wifi del projecte "Escoles Connectades" implicarà uns canvis en la topologia de xarxa dels centres educatius. Un cop s'hagi produït la migració, el centre passarà de tenir dues xarxes locals diferenciades a tenir-ne tres. El següent gràfic mostra com quedarà la topologia de les xarxes locals dels centres després de la migració als nous serveis d'Escoles Connectades:

 

Xarxa escoles connectades.png

 

  1. Xarxa cablada "Administrativa i de Serveis" amb adreçament 10.216.x.y  (és manté l'adreçament actual existent).
  2. Xarxa cablada "Educativa" amb adreçament 10.(218/219/220).x.y (mantenint parcialment l'adreçament de la wifi 2.0)
  3. Xarxa sense fils (Wi-Fi) "Escoles Connectades" amb adreçament 172.x.y.z

Bàsicament la LAN Administrativa estarà formada pels equips ubicats a dependències com administració, direcció, departaments així com els servidors del centre. Aquesta xarxa mantindrà l'adreçament 10.216 que es fa servir a hores d'ara. El coordinador TIC del centre migrarà a la Xarxa Educativa els equips que no reuneixin els criteris abans enumerats.

La LAN Educativa estarà formada  pels equips ubicats a les diferents aules i espais no administratius que fan servir la xarxa cablada. Aquesta xarxa conservarà la meitat de l'adreçament que disposava el centre per a la xarxa wifi 2.0 en desmantellament (cal recordar que aquest adreçament a hores d'ara és com a mínim el doble de l'assignat a la xarxa 10.216 del centre). Per facilitar la transició es mantindrà l'assignació dinàmica d'adreces per un període de temps, transcorregut el qual el centres hauran d'haver assignat una adreça IP a tots els equips que la facin servir. Un cop estigui operatiu el projecte "Escoles Connectades", els coordinadors TIC de cada centre hauran de migrar a aquesta xarxa els equips ubicats a les aules i altres zones d'ús general. 

La xarxa Wi-Fi "Escoles Connectades" substituirà l'antiga wifi 2.0. A diferència d'aquesta no es permetrà connectar-hi equips cablats. L'adreçament serà dinàmic per a tots els equips i serà del rang 172.x.y.z. Per norma general aquesta xarxa disposarà del doble d'adreces IPs que tenia l'anterior xarxa wifi 2.0 assignada al centre. L'autenticació per accedir a aquesta nova xarxa Wi-Fi es farà mitjançant l'usuari i contrasenya corporatius. Consultau l'article "http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/millora-connectivitat-escoles-connectades/478-habilitar-autenticacio-usuaris-alumne-a-la-nova-xarxa-wifi-escoles-connectades"

El procés de migració, que serà efectuat pels tècnics de Telefònica, consistirà en desconnectar el troncal que connecta el switch principal de la xarxa administrativa 10.216.x.z  amb el switch Cisco de la xarxa wifi 2.0, connectar el nou troncal entre el switch principal de la nova infraestructura Wi-Fi y el switch principal de la xarxa educativa (antiga wifi 2.0). Els tècnics reinicialitzaran de fàbrica el switch principal de la antiga Wi-Fi això com els demés commutadors PoE secundaris de la antiga xarxa  Wi-Fi que hi pugui haver. També s'instal·larà un nou router que proveirà la connexió a Internet de 990 Mbps.

Els tècnics de Telefònica retiraran els punts d'accés AP Aruba de l'antiga xarxa wifi 2.0. Es mantindran al centre els antics switches Cisco de la wifi 2.0 que passaran a formar part de la xarxa educativa i no tendran cap configuració específica. També deixaran sense connexió l'antic router, el qual serà recollit posteriorment per un tècnic de la Conselleria.

Cal tenir en compte que la Conselleria podrà substituir en qualsevol moment el switches Cisco per altres models en funció de les necessitats que puguin sorgir a altres centres.

L'adreçament assignat de les tres xarxes de cada centre s'enviarà per correu electrònic a l'adreça oficial del centre