Es crea un nou rol a l'aplicació SEU per la funció de Coordinació TIC de cada centre. Han de tenir aquest rol les persones del centre que exerceixin les funcions de Coordinació TIC.

MOLT IMPORTANT: Es demana a l’equip directiu de cada centre que assigni el rol de Coordinació TIC a totes les persones del centre que exerceixin actualment aquesta funció.

L’assignació d’aquest rol correspon a l’equip directiu de cada centre i es fa amb l'aplicació SEU, de la manera següent:

En el menú principal de l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/) s'ha d'escollir l'opció Nou procés - Gestionar la coordinació TIC del centre. S'ha de seleccionar el vostre centre educatiu si no està ja seleccionat. Apareixerà la pantalla següent on cal afegir (o eliminar) les persones que exerceixen les funcions de Coordinació TIC en el centre en el camp Usuaris autoritzats.

 

SEU

 

El Drive compartit «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» per al grup de coordinadors TIC del centre i l'adreça electrònica «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» es crean en el moment d'assignar el rol de Coordinador TIC als membres que exerceixen aquesta funció.

 

Obligatorietat de l'ús de l'adreça electrònica de Coordinació TIC

>> MOLT IMPORTANT: Properament (s'informarà amb temps de la data en que es posarà en marxa), totes les peticions de suport adreçades al Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació s’hauran de gestionar amb l’adreça «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» o bé amb l’adreça oficial del centre '@educaib.eu'

D’aquesta manera, tots els coordinadors TIC estaran assabentats de la gestió de les incidències alhora.

No s’acceptaran peticions gestionades amb adreces personals.