Accés a la Wi-Fi "Escoles Connectades" per part de persones alienes al centre


Des del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació es posa a disposició dels centres públics de les Illes Balears que tenen instal·lada i operativa la xarxa Wi-Fi "Escoles Connectades" la possibilitat de sol·licitar un usuari convidat per persones alienes al centre educatiu que hagin de fer tasques docents i necessitin fer ús de la xarxa wifi Escoles connectades en un dispositiu mòbil.

Aquesta sol·licitud s'haurà de fer al manco amb tres dies d'antelació. El director ha d'obrir una incidència adjuntant una fotocòpia escanejada del següent document complimentat amb signatura i segell del centre:

Model sol·licitud usuari convidat wifi EC

En aquest document el director ha d'especificar a) la raó que motiva la necessitat d'ús de l'usuari convidat i b) la data o dates (dd/mm/aaaa) que s'utilitzarà aquest usuari convidat

 

En el cas que la petició no es realitzi exactament com s'indica a l'article no es tindrà en compte.

 

Des del Servei TIE vos enviarem la contrasenya o contrasenyes (si són diversos dies). La persona "convidada" s'haurà de connectar a una xarxa wifi amb nom (SSID) ec_convid i seguidament introduir la contrasenya proporcionada.

NOTA IMPORTANT: està terminantment prohibit cedir aquesta contrasenya a tercers