Gestió d'usuaris a l'AbiesWeb centralitzat

 

Índex

 1. Usuaris
  1. Credencials corporatives
  2. Explicació detallada
 2. Usuaris importats d’un sistema antic
  1. Explicació detallada
 3. Procediment per donar d’alta els usuaris (estudiants, professors, familiars) nous a l’AbiesWeb
  1. Explicació detallada
 4. Procediment per assignar un perfil (bibliotecari, encarregat) a l'ABIESWEB a un usuari corporatiu CAIB ja existent
 5. Canvi de perfil
  1. Canvi de perfil actual
  2. Canvi de perfil per defecte

 

1. Usuaris

Els usuaris a l’abiesweb centralitzat són els usuaris corporatius que empren les credencials corporatives de la CAIB.

1.1 Credencials corporatives

Perquè s’utilitzen les credencials corporatives de la CAIB, per accedir a:

   • Intranet; https://intranet.caib.es
   • Portal del personal (nòmina, cursos de formació).
   • Aplicacions corporatives (GESTIB, VALIB,...).
   • Correu electrònic oficial (normalment educaib.eu).
   • Moodle centralitzat.

 

Patró de l’usuari corporatiu de la CAIB:

                   x43123123           (x en minúscula i els 8 números del NIF)
  u000000     (u en minúscula, i sis números, usuaris antics o de serveis generals)
  e43123123d     (e en minuscula i el NIF)
  .....    

 

Des del Servei de Tecnologies s'ha donat explicació general a la gestió dels usuaris corporatius, la podeu trobar a:

Gestió d’usuaris corporatius

 

1.2 Explicació detallada

Els únics usuaris que poden iniciar una sessió a l'AbiesWeb d'un centre dins la plataforma centralitzada són els usuaris corporatius que estan assignats a aquest centre. Per tant, per començar una sessió a l'AbiesWeb centralitzat s'han d'usar les credencials corporatives (la mateixa parella usuari/contrasenya que s'utilitza per accedir a les aplicacions corporatives com el portal del personal, el correu electrònic oficial o el moodle centralitzat).

 

2. Usuaris importats d’un sistema antic

Per sistemes importats tan d’AbiesWeb propi com Abies2:

   • Els usuaris són importats com a locals.
   • Els usuaris locals no poden iniciar sessió a l’AbiesWeb centralitzat.
   • Per potenciar l’AbiesWeb centralitzat s’han de fer ús només dels usuaris corporatius.
   • És aconsellable no eliminar a cegues els usuaris locals, ja que poden tenir préstecs actius i es perdrien les dades.
   • Es recomana anar eliminant els usuaris locals, segons aquests usuaris vagin tornant els préstecs.

2.1 Explicació detallada

D'altra banda, els centres que importin dades des d'un altre sistema (sigui un AbiesWeb propi o un Abies2) també importen els usuaris que abans feien servir en aquest altre sistema.

Cal tenir clar que aquests usuaris que a partir d'ara anomenarem locals, són diferents dels usuaris corporatius que estan ubicats en un sistema de directori LDAP extern a l'AbiesWeb. Amb els usuaris locals no es pot iniciar sessió dins l'AbiesWeb. És a dir, un lector importat des de l'Abies2 no podrà començar sessió dins l'AbiesWeb centralitzat.

En conseqüència la manera més potent d'usar l'AbiesWeb centralitzat és fer ús únicament dels usuaris corporatius procedint progressivament a eliminar els usuaris locals.

S'ha de tenir en compte que no convé eliminar a cegues els usuaris locals, ja que algun d'ells poden tenir préstecs actius.

El que sí que es recomana és que una vegada posat en marxa l'AbiesWeb centralitzat, els nous préstecs es facin als usuaris corporatius i que a mesura que es tornin els préstecs dels usuaris locals aquests es vagin eliminant.

3. Procediment per donar d’alta els usuaris (estudiants, professors, familiars) nous a l’AbiesWeb

Passes:

  1. Donar d’alta els usuaris a la plataforma Gestib i assignar l'usuari al centre. Això ha de ser executat per la persona que té aquests permisos al Gestib per donar d’alta i baixa a usuaris. Normalment, és el secretari del centre.

L'ajuda per al Gestib correspon a un altre departament que dona ajuda a la web:

                                https://suportgestib.caib.es/page/2/?s=usuaris

  1. Accedir al SEU i sincronitzar les bases de dades. Això ha de ser executat per la persona que té aquests permisos al Gestib i al SEU. Normalment, és el secretari del centre.

L'ajuda del SEU correspon al mateix departament del Gestib i posen a disposició dels encarregats el següent manual:

                                https://suportgestib.caib.es/preguntes-mes-frequents/manual-dus-del-programa-seu/

  1. El bibliotecari de l’AbiesWeb sincronitza els lectors.

Un dels bibliotecaris del centre ha d'anar a "Lectores" > "Sincronizar" > "Sincronizar lectores".

Si l'usuari que ho vol fer, té diferents perfils, primerament ha de canviar el seu perfil actual a "Bibliotecari" i llavors seguir les indicacions anteriors.

sincronitzar lectors web

3.1 Explicació detallada

Per facilitar l'ús dels usuaris corporatius s'ha afegit en el perfil del Bibliotecari un procediment de sincronització d'usuaris. Aquest procediment es troba a la pestanya Lectors - Sincronitzar. Quan es pitja el botó se sincronitzen els lectors de l'AbiesWeb amb els usuaris corporatius assignats al centre. En concret, el procés de sincronització comporta:

   • Donar d'alta com a lectors tots els usuaris de l'LDAP corporatiu que estan assignats al centre. Si l'usuari és un professor, el tipus de lector que s'assigna és "Professorat", si l'usuari és un alumne, el tipus de lector associat és "Alumnat" i si l'usuari és un pare/mare/tutor, el tipus de lector assignat és "Familiar"
   • Si l'usuari lector ja existeix, s'actualitzen les seves dades.
   • Si existeixen lectors locals en el centre que no estiguin a LDAP corporatiu, s'eliminen sempre que no tinguin préstecs actius. Els que tenen préstecs actius es mantenen.

La gestió dels usuaris corporatius es fa per mitjà de l'aplicació SEU. Amb aquesta aplicació podeu assignar al vostre centre qualsevol professor o professora que estigui assignat incorrectament a un altre centre o reiniciar contrasenyes dels usuaris que no la recorden. Trobareu el manual del programari SEU a WikiGestib. També, per mitjà del GESTIB, es poden crear usuaris corporatius per als alumnes del centre (per això consulteu l'article "Com puc importar alumnes des del Gestib?").

 

Per tant, per donar d'alta, com a lectors, els alumnes del centre que encara no estan a l'AbiesWeb s'hi han de crear comptes d'usuari per a l'alumnat. Això es fa des del Gestib a l'opció de menú "Alumnat - Comptes d'usuari de l'alumnat". Una vegada creades aquests comptes s'ha d'esperar entre 1 i 2 hores perquè es propaguin totes les dades (sobretot si es demanen de cop moltes comptes) i accedir després, amb el perfil de Bibliotecari, a l'opció Lectors - Sincronització de l'AbiesWeb i sincronitzar amb l'LDAP corporatiu.
Les altes de nous professors s'han de gestionar amb el programa SEU donant d'alta el professor en el centre i en acabat procedir a sincronitzar l'AbiesWeb amb l'LDAP corporatiu.

 

4. Procediment per assignar un perfil (bibliotecari, encarregat) a l'ABIESWEB a un usuari corporatiu CAIB ja existent

Passes:

  1. Assignar l'usuari al centre. Això ha de ser executat per la persona que té aquests permisos al Gestib per donar d’alta i baixa a usuaris. Normalment, és el secretari del centre.

L'ajuda per al Gestib correspon a un altre departament que dona ajuda a la web:

                                https://suportgestib.caib.es/page/2/?s=usuaris

Tal com indiquen les instruccions del Gestib; si l'usuari no pot tenir com a grup principal el centre s'haurà d'assignar el nou centre com a grup secundari.

  1. Accedir al SEU i sincronitzar les bases de dades. Això ha de ser executat per la persona que té aquests permisos al Gestib i al SEU. Normalment, és el secretari del centre.

L'ajuda del SEU correspon al mateix departament del Gestib i posen a disposició dels encarregats el següent manual:

                                https://suportgestib.caib.es/preguntes-mes-frequents/manual-dus-del-programa-seu/

  1. El bibliotecari de l’AbiesWeb sincronitza els lectors.

Un dels bibliotecaris del centre ha d'anar a "Lectores" > "Sincronizar" > "Sincronizar lectores".

Si l'usuari que ho vol fer, té diferents perfils, primerament ha de canviar el seu perfil actual a "Bibliotecari" i llavors seguir les indicacions anteriors.

sincronitzar lectors web

  1. L'administrador de l'ABIESWEB del centre assigna a l'usuari el perfil desitjat (bibliotecari, encarregat).

Seguint els manuals de l'ABIESWEB assignar el perfil (rol) desitjat a l'usuari.

 

5. Canvi de perfil per usuaris

El canvi de perfil per usuaris de l'ABIESWEB no és molt intuïtiu. No és un problema molt gran, ja que el 99% d'usuaris només té un perfil o sempre utilitzarà el mateix al llarg de la seva vida com a lector.

Hi ha dos tipus de canvi de perfil:

   1. Canvi de perfil actual.                                                                                                                                                          Color vermell        (fletxa, noms).
   2. Canvi de perfil per defecte; o el que tindrem cada vegada que tornem a entrar a l'ABIESWEB.                           Color blau             (fletxa, butlletes).

 

canviar perfil columnes web

5.1 Canvi de perfil actual

Aquest és el perfil que necessitem/voem utilitzar en el moment actual.

Passes:

  1. Anar a la pantalla d'assignació de perfil; a la pantalla on ens trobem, a la barra superior en la seva part de la dreta apareix el nom "Cambiar perfil"; clicam en aquest nom: 

 menu assignacio perfil web

  1. En la pantalla que ens apareix tenim disponibles tots els perfils que tenim assignats. Per canviar el perfil actual s'ha de clicar a la penúltima columna; fletxa vermella.

S'ha de clicar damunt del nom del rol que volem tenir.

A l'exemple volem canviar en aquest moment i ser "bibliotecario" i seria clicar damunt del nom que hi ha dins l'el·lipse taronja.

 canviar perfil actual web

 

5.2 Canvi de perfil per defecte

O dit d'una altra forma, el que serem cada vegada que entrem a l'ABIESWEB.

S'ha de tenir en compte que si volem canviar el perfil per defecte, s'ha de modificar l'última columna que apareix a la pantalla d'assignació de perfils, i llavors s'haurà de sortir de l'ABIESWEB i tornar a entrar.

 

Passes:

  1. Anar a la pantalla d'assignació de perfil; a la pantalla on ens trobem, a la barra superior en la seva part de la dreta apareix el nom "Cambiar perfil"; clicam en aquest nom: 

 menu assignacio perfil web

  1. En la pantalla que ens apareix tenim disponibles tots els perfils que tenim assignats. Per canviar el perfil per defecte, s'ha de clicar a l'última columna; fletxa blava.

S'ha de clicar damunt de la butlleta del perfil que volem tenir per defecte.

A l'exemple volem ser cada vegada que entrem a l'ABIESWEB "bibliotecario" i seria clicar damunt de la butlleta que hi ha dins l'el·lipse taronja.

 canviar perfil defecte web