Gestió dels diferents Drive associats al compte @educaib.eu

  1. Explicació General
  2. Drive compartit de centre
  3. Drive compartit associat a la bústia oficial del centre
  4. Drive compartit de Coordinador TIC

Explicació general

El servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google) per gestionar els comptes de correu electrònic dels docents de la CAIB, duu implícit l'accés a alguns dels serveis que ofereix la Gsuite, com per exemple el Google Drive individual.

Així dons, i des del primer moment, tots els docents que disposen d’un compte '@educaib.eu' tenen accés al seu Drive individual.

Existeixen una sèrie de Drive compartits, associats als rols dels diferents membres del personal docent dels centres:

  • Drive compartit de centre

  • Drive compartit associat a la bústia oficial del centre

  • Drive compartit de Coordinació TIC

 

Aquests Drive compartits apareixen a l’apartat «Unitats compartides». Les seves característiques són: 

Drive Compartit  Usuaris  Nom 
Centre Tot el personal del centre   personal_ce07XXXXXX@educaib.eu
Bustia Oficial del centre  Gestors de la bustia de correu del centre   nom_centre@educaib.eu
Coordinació TIC  Coordinadors TIC   coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu

Drive compartit de centre

S’ha habilitat un Drive compartit per a cada centre educatiu a la plataforma GSuite associada al domini '@educaib.eu'

Hi tendran accés a aquest Drive compartit tots els membres de la comunitat educativa (personal docent i no docent, excepte pares i alumnes) que tinguin una adreça individual '@educaib.eu' i estiguin assignats al centre educatiu mitjançant l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/).

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia invidual.

 

drive1

 

El Drive compartit de centre apareix a l’apartat «Unitats compartides» amb el nom «personal_ce07XXXXXX@educaib.eu» (a on 07XXXXXX és el codi de centre).

 

drive dgpice

 

Tots els membres de la comunitat educativa que tinguin accés al Drive compartit del centre tindran permisos de lectura i escriptura.

Els permisos d’organització de fitxers a dins aquest Drive es reserva als membres que tinguin el rol de Coordinació TIC.

 

Llista de distribució

Es crea també una adreça electrònica associada al personal del centre: «personal_ce07XXXXXX@educaib.eu». Aquesta adreça electrònica funciona com una llista de distribució: qualsevol missatge enviat a aquesta adreça ho rebran totes les persones que estiguin assignades al centre educatiu mitjançant el programa SEU (excepte alumnat i pares).

Drive compartit associat a la bústia oficial del centre

Les persones que gestionen la bústia de correu electrònic corporatiu '@educaib.eudel centre tenen accés al Drive compartit associat a la bústia oficial del centre.

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia individual:

 

drive1

 

El Drive compartit associat a la bústia oficial del centre apareix a l’apartat «Unitats compartides» amb el mateix nom que l’adreça electrònica oficial del centre:

 

drive2

Es recomana deixar en aquest Drive els documents de centre susceptibles de ser utilitzats de manera col·laborativa per part de les persones que gestionen la bústia de correu del centre.

Drive compartit de Coordinador TIC

S’ha habilitat un Drive compartit per al grup de Coordinadors TIC de cada centre a la plataforma GSuite associada al domini '@educaib.eu'

Tendran accés a aquest Drive amb permisos d’organització de fitxers les persones del centre que tinguin el rol de Coordinació TIC.

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia individual.

 

drive1

 

El Drive compartit de Coordinador TIC apareix també a l’apartat «Unitats compartides» amb el nom «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» (a on 07XXXXXX és el codi de centre).

 

drive ctic

 

El Drive compartit «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» ha de ser el lloc a on es reculli tota la informació i documentació relacionada amb les TIC del centre. D’aquesta manera, quan un nou coordinador/a TIC sigui donat d’alta en el programa SEU, tindrà accés a tota la documentació desada en el Drive compartit de Coordinació TIC.

Els membres del centre amb el rol de Coordinació TIC tenen permís d'organització de fitxers del:

  • Drive compartit de centre

  • Drive compartit de Coordinació TIC

 

Llista de distribució

Anàlogament, es crea també l’adreça electrònica «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» que funciona com una llista de distribució del grup de persones del centre que tenen assignat el rol de coordinació TIC. És a dir, qualsevol missatge enviat a aquesta adreça el rebran tots els membres d’aquest grup.