Els únics usuaris que poden iniciar una sessió a l'AbiesWeb d'un centre dins la plataforma centralitzada són els usuaris corporatius que estan assignats a aquest centre. Per tant, per iniciar una sessió a l'AbiesWeb centralitzat s'han d'emprar les credencials corporatives (la mateixa parella usuari/contrasenya que s'utilitza per accedir a les aplicacions corporatives com el portal del personal, el correu electrònic oficial o el moodle centralitzat).

D'altra banda, els centres que importin dades des d'una altre sistema (sigui un AbiesWeb propi o un Abies2) també importen els usuaris que abans utilitzaven en aquest altre sistema. Cal tenir clar que aquests usuaris que a partir d'ara anomenarem locals, són diferents dels usuaris corporatius que estan ubicats en un sistema de directori LDAP extern a l'AbiesWeb. Amb els usuaris locals no es pot iniciar sessió dins l'AbiesWeb. És a dir, un lector importat des de l'Abies2 no podrà iniciar sessió dins l'AbiesWeb centralitzat. En conseqüència la manera més potent d'usar l'AbiesWeb centralitzat és fer ús únicamente dels usuaris corporatius procedint paulativament a eliminar els usuaris locals. S'ha de tenir en compte però que no convé eliminar a cegues els usuaris locals ja que algun d'ells poden tenir préstecs actius. El que sí es recomana és que una vegada posat en marxa l'AbiesWeb centralitzat, els nous prestecs es facin als usuaris corporatius i que a mesura que es tornin els préstecs dels usuaris locals aquests es vagin eliminant.

Per facilitar l'ús dels usuaris corporatius s'ha afegit en el perfil del Bibliotecari un procediment de sincronització d'usuaris. Aquest procediment es troba a la pestanya Lectors - Sincronitzar. Quan es pitja el botó es sincronitzen els lectors de l'AbiesWeb amb els usuaris corporatius assignats al centre. En concret, el procés de sincronització comporta:

  • Donar d'alta com a lectors tots els usuaris de l'LDAP corporatiu que estan assignats al centre. Si l'usuari és un professor, el tipus de lector que s'assigna és "Professorat", si l'usuari és un alumne, el tipus de lector associat és "Alumnat" i si l'usuari és un pare/mare/tutor, el tipus de lector assignat és "Familiar"
  • Si l'usuari lector ja existeix s'actualitzen les seves dades.
  • Si existeixen lectors locals en el centre que no estiguin a LDAP corporatiu, s'eliminen sempre que no tenguin préstecs actius. Els que tenen préstecs actius es mantenen.

La gestió dels usuaris corporatius es fa per mitjà de l'aplicació SEU. Amb aquesta aplicació podeu assignar al vostre centre qualsevol professor o professora que estigui assignat incorrectament a un altre centre o reiniciar contrasenyes dels usuaris que no la recorden. Trobareu el manual del programari SEU a WikiGestib. També, per mitjà del GESTIB, es poden crear usuaris corporatius per als alumnes del centre (per això consultau l'article  "Com puc importar alumnes des del Gestib?").

Per tant, per donar d'alta, com a lectors, els alumnes del centre que encara no estan a l'AbiesWeb s'han de creat comptes d'usuari per a l'alumnat. Això es fa des del Gestib a l'opció de menu "Alumnat - Comptes d'usuari de l'alumnat". Una vegada creades aquestes comptes s'ha d'esperar entre 1 i 2 hores perquè es propaguin totes les dades (sobre tot si es demanen de cop moltes comptes) i accedir després, amb el perfil de Bibliotecari, a l'opció Lectors - Sincronització de l'AbiesWeb i sincronitzar amb l'LDAP corporatiu.

Les altes de nous professors s'han de gestionar amb el programa SEU donant d'alta el professor en el centre i després procedir a sincronitzar l'AbiesWeb amb l'LDAP corporatiu.