Consultes, propostes i peticions al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació

 

Amb la finalitat de millorar el servei de consultes i propostes TIC els centres hauran de seguir el següent procediment.

Abans de trametre la petició es recomana revisar els diferents articles publicats a Coordinació TIC. S'ha de tenir en compte que aquest procediment NO és per comunicar incidències amb l'equipament TIC dels centres, en aquests casos la incidència s'haurà de comunicar emprant el procediment publicat a Avaries - Petició suport TIC al CAU

Només el coordinador TIC, o bé un membre de l'equip directiu en absència del coordinador, podrà realitzar les consultes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació (abans Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres).

Cada consulta/proposta tècnica s'ha de comunicar individualment mitjançant el formulari següent:

No oblideu adjuntar la màxima informació.

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu el més detallat possible a servei.ie@educacio.caib.es.

Es retornaran les peticions que continguin més d'una incidència o que no incorporin tota la informació requerida.