Consultes, propostes i peticions al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació

 

Amb la finalitat de millorar el servei de consultes i propostes TIC els centres hauran de seguir el següent procediment.

Abans de trametre la petició es recomana revisar els diferents articles publicats a http://coordinaciotic.ieduca.caib.es . S'ha de tenir en compte que aquest procediment NO és per comunicar incidències amb l'equipament TIC dels centres, en aquests casos la incidència s'haurà de comunicar emprant el procediment publicat a Avaries - Petició suport TIC al CAU

Només el coordinador TIC, o bé un membre de l'equip directiu en absència del coordinador, podrà realitzar les consultes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació (abans Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres).

Cada consulta/proposta tècnica s'ha de comunicar individualment mitjançant el formulari següent:

No oblideu adjuntar la màxima informació.

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu el més detallat possible a servei.ie@educacio.caib.es.

Es retornaran les peticions que continguin més d'una incidència o que no incorporin tota la informació requerida.